En reise mot et lykkelig og harmonisk liv

Man kan ikke forklare hvordan noe smaker, heller ikke hvordan noe oppleves eller erkjennes. Kun egen erfaring gjør det mulig å forstå, sier Yoga-læreren Jamuna Akilann til Utrop.

Slik er det også, eller skal vi si i særlig stor grad, når det handler om erkjennelse av universet og hvordan det fungerer. Å oppnå forståelse for hvordan mennesker lever i samspill med omgivelsene, naturen, verden, energien i og utenfor oss kommer gradvis, og veien dit krever innsikt og praksis på mange plan – både fysisk, mentalt og sjelelig. Det mener tilhengerne av læren til Vethathiri Maharishi, som døde nylig 96 år gammel, og anses for å være dette århundrets mahan, et indisk begrep for filosof og veileder for verdenssamfunnet. Han var, slik som de som følger hans vei, et tenkende menneske som brukte store deler av livet på åndelig søken. Han hadde tre grunnleggende spørsmål: Hvem er Gud? Hva er livsenergi? Og hvorfor finnes fattigdom? Han ba om, og lette etter svar. Ved fylte 35 år hadde han funnet dem. Siden viet han hele sitt liv til å gi det han har funnet videre til verdenssamfunnet.

Du får det du ber om
Da de indiske læremesterne i Vethathiri Maharishis lære og teknikk (Vethathiriam) fra WCSC besøkte Norge for første gang for å gi kurs, hadde de et budskap til de fremmøtte: “Vi er her fordi dere har bedt om det”. De mente det i mer enn praktisk forstand. De formidlet til deltagerne at deres åndelige søken, der de hadde ønsket å få svar på tilværelsens store spørsmål, hadde medvirket til å skape den begivenheten de nå deltok i. Dette er blant grunnprinsippene i Maharishis lære. At universet svarer på våre ønsker. Vi finner det igjen i bibelen “Be og du skal få, let og du skal finne”.
– En konsekvens av å gradvis tilegne seg læren Vethathiriam er at man ønsker å gi innsiktene videre, sier Jamuna Akilann som foreløpig er den eneste her til lands som har gjennomgått kurs på alle nivåer. Hun er dermed sertifisert til å holde kurs i den spesielle forenklede yogaformen som inngår i læren. Jamuna brenner for dette, og ønsker å spre innsikten slik at den når frem til flest mulig. Slik er det med oss som har deltatt på kurs, mener hun. Å være i besittelse av denne typen kunnskap kan være en nøkkel til å å skape et harmonisk og tilfredsstillende liv for seg selv og andre mennesker.
Spesielt er innsikter om livet og hvordan vi er forbundet til omgivelsene vesentlige. Det mener tilhengerne av Maharishis lære. På grunnlag av denne ble The World Communication Service Center (WCSC) etablert i India for 50 år siden, med hensikten å formidle innholdet i hans viten videre til hele verden. Maharishi’s lære går dypt, men er enkel å forstå for alle – uavhengig av hvor i verden du er født, om du er fattig eller rik, er analfabet eller har høyere utdannelse. Maharishis lære er udogmatisk og henvender seg til alle som er mottagelige, uavhengig av religion og nasjonalitet. Læren forteller hvordan vi er knyttet sammen med universet, og at menneskets energi er koblet sammen med universets energi. Ut i fra dette fremgår det at det enkelte mennesket påvirker universet og andre mennesker, ikke bare med sine handlinger, men også med sine tanker og følelser.

Livsenergi og bevissthetssnivå
Teknikkene i Vethathiriam baserer seg på livsenergi, som kalles for biomagnetisme. Vi benytter oss alle av den alltid tilstedeværende energien, men det er de færreste som forstår hvor store muligheter det er i denne energien. – Livsenergien sirkulerer i kroppen i en viss hastighet avhengig av hvordan vi lever og fungerer på mange plan, forteller Jamuna. Hun sier at de som praktiserer metoden er opptatt av at flere skal bli bevisst på energiene og lære å leve i samsvar med energiens prinsipper, fordi det vil være til det beste for dem selv og for verden som helhet.
Maharishi kombinerte sine innsikter i vitenskap, åndelighet og naturmedisin til en helhetlig forståelse som i praksis handler om å ivareta og øke livsenergien. Dette gjøres ved å styrke omløpene vi har i kroppen: blodomløp, varme- og luftomløp. Gjennom å styrke disse styrkes samtidig livsenergien.
– En annen konsekvens av å tilegne seg læren er at man begynner å forstå hvordan man oppnår indre fred, harmoni i familien og samfunnet, forteller Jamuna. Gjennom metoden, som ikke bare er filosofisk og åndelig fundert, men også vitenskapelig i sin tilnærming, erverver man styrke til å takle vanskelige situasjoner, man blir fokusert og bedre til å løse problemer.
En følge av å integrere læren i seg er at man vil anvende den til beste for en selv, andre mennesker og verden. Når vi lærer å forstå kroppens energi – biomagnetismen – i samspill med universets energi, gir det oss klarere tanker og øker bevissthetsnivået. Dette gjør at vi ser klarere hvor vi styrer hen, både på det personlige plan, og med den verden vi lever i og er en del av. Verden preges av menneskenes bevissthetsnivå.

Forenklet yoga og introspeksjon
Blant teknikkene i Vethatiriam finner man blant annet noe som kan beskrives som forenklet yoga. Dette er enkle fysiske øvelser som folk i alle aldere kan utføre og ha glede av. Alle muskler, selv de minste, som øyemusklene, aktiveres. I metoden kombineres yoga med akupressur (fotpunktsmassasje), og med elementer fra Ayurveda, homøopati og Sidda (en eldre tradisjonell helbredelseskunst praktisert av hellige menn i India). Øvelsene er i liten grad akrobatiske, som de kan være det i andre yogaformer. Fokus er på bevegelse og pust, og gjentagelse står sentralt. I tillegg lærer man ulike effektive meditasjonsteknikker.
Et annet svært viktig element ved Vethatiriam, er selvransakelse, eller introspeksjon. Dette er nemlig veien til å forstå seg selv. I det ligger det store muligheter til selvutvikling, i det man innser at man kan styre sine tanker.
– Læren krever vilje og daglig øvelse, men formidles på en måte som gjør den tilgjengelig for alle. Det er ikke tilstrekkelig å lese teorien om metoden, for det er praksisen som åpner deg for forståelsen, forteller Jamuna Akilann. – For å oppnå effekt av det man har lært kreves det at man fortsetter å øve etterpå, for det er kun gjennom gjentatt øvelse og praksis man oppnår forståelse. Den kommer gradvis til deg, og den forandrer deg til et mer positivt menneske, sier hun, og legger til at: – Her venter en enestående mulighet for alle.

Opphavsmannen
Vethathiri Maharishi ble født i en veverfamilie i Sør-India. Hans skolegang varte bare til tredjeklasse, men det hindret ham ikke i å nå bemerkelsesverdig langt i livet. Han stiftet familie og arbeidet, samtidig som han søkte svar på livets gåter. Maharishi oppnådde dype innsikter i vitenskap, naturmedisin og yoga, samtidig som han ivaretok sine forpliktelser overfor familien og drev en vevningsfabrikk med 2000 arbeidere. Da han som 35 åring hadde nådd frem til svar på sine spørsmål, formulerte han de omfattende kunnskapene og innsiktene han hadde tilegnet seg om livet og verden til en helhetlig lære. Hensikten var å hjelpe mennesker til å skape et bedre liv for seg selv og andre, i tråd med tilværelsens grunnprinsipper, og slik skape en bedre verden. Til forskjell fra en del andre åndelige retninger som har oppstått i India, anså han det ikke for å være en motsetning mellom det å leve et verdslig liv med familie og arbeid, og det å være åndelig søkende. Hans lære er ikke om forsakelse og askese, men handler om å fremme menneskers bevissthet på alle plan. Dette medfører en erkjennelse av hvordan det er mest hensiktsmessig å forholde seg til verden, og ivareta seg selv og sine medmennesker.
Vethathiri Maharishi har skrevet over 2000 dikt og 70 bøker, og har latt bygge en praktfull hellig bolig kalt Temple of Consiousness i Aliyar i Sør- India.
I dag besøkes stedet av mange mennesker som er tilhengere av hans lære.
Verken opphavsmannen eller hans tilhengere ønsker at det oppstår en sekterisk dyrkelse av ham som person. Det sentrale for dem som selv, gjennom studier og praksis innenfor læren, opplever en gryende erkjennelse av innsikter som tilsvarer dem Maharishi kom frem til, er hvordan man skal leve og oppføre seg for å bidra til å gjøre verden til et bedre sted for alle.

Kurs i Norge
I tidsrommet november-februar kommer de indiske yogaprofessorene tilbake til Norge, hvor de skal avholde kurs i Norges største byer, Oslo, Bergen, Stavanger, og eventuelt i Trondheim. Vethathiriam undervises enkelt og effektivt på to nivå. Et grunnkurs tar 14 timer, og kan etterfølges av videregående kurs som gir økt innsikt og forståelse.

De indiske lærerne har vært her to ganger, i 2004 og i 2005, over noen måneder, og det var stor etterspørsel etter kursene. Kursene vil bli gitt både på tamil, engelsk og hindi, eventuelt også på norsk.

Informasjon og påmelding til kurset. www.vethathiri.in.