Skolene drives av ildsjeler

1. Lørdagsskole hjelper minoritetselever 2. Lørdagen er skoledag for minoriteter

1. Etniske minoriteter holder lørdagsskole for å lære om egen kultur og holde kontakt med miljøet. Flere sier undervisningen på eget språk bedrer elevenes innsats i norsk skole og hjelper dem når de skal studere i foreldrenes opprinnelseland.2. Fram til slutten av 1960-tallet var det vanlig med seks dagers skoleuke i Norge. Nå er lørdagen på full fart tilbake som undervisningsdag for mange norske barn med minoritetsbakgrunn. De fleste foreldre og barn er takknemlige for tilbudet, sier lederne for skolene.

Lørdagsskolefenomenet i Norge har fått en ny giv gjennom en helhjertet innsats fra ulike minoritetsmiljøer.

Hanna Sand leder Oslo-baserte Polska Szkola Sobotnia, en polsk lørdagsskole som har undervisning annenhver lørdag. Organisasjonen er foreldredrevet og ble stiftet i 1988. Skolen er et felleskap hvor barn, ungdom, foreldre, foresatte, lærere og sympatisører tilhørende diverse organisasjoner gir undervisning i polsk språk, historie, geografi og religion. Flesteparten av polakkene i Norge er nemlig praktiserende katolikker, uansett botid her i landet.

– Vi har cirka 250 elever fra barnehagealder til tenåringer som går i tiende klasse. Vi har stor gjennomtrekk siden mange av familiene kommer til Norge på korte jobboppdrag.

Lærere og studenter har skjønt at utdanning er nøkkelen til integrering.

Elevgruppen er ganske heterogen. Barna er født i både Norge og Polen, og har én eller begge foreldre som er polske. Noen av elevene født i Norge har faktisk besteforeldre som har klart å overtale dem til å benytte seg av lørdagsskolen for å lære seg språket og kulturen, forteller Sand.

Følger hjemlandets pensum

All undervisningen på lørdagsskolen foregår på polsk, selv om barna har ulike språknivå. Lærerne har universitetsutdanning og følger læreplanen vedtatt i det polske utdanningsdepartementet.

– Grunnen til dette er at vi tar ekstra hensyn til barna som skal tilbake og følge regulær undervisning. Vi synes det er viktig at de skal opprettholde et høyt nivå og ikke falle av når de eventuelt skal hjem sammen med foreldrene, påpeker hun.

– Hvordan har tilbakemeldingene vært så langt?

– Foreldrene er fornøyd med at barna får et polskspråklig undervisningstilbud, som samtidig er av god kvalitet.

Allsidige tamiler

Velauthapillai Dhalayan, talsmann for Tamilsangan, en tamilsk lørdagsskole i Bergen med faste lokaler i Møhlenpris, sier at de satser både på morsmål, norsk, engelsk og kulturfag.

– Vi har opptil 230 elever, flesteparten norsk-tamilske barn og unge fra Bergens-området født og oppvokst i Norge, men også noen nyankomne eller med kortere botid her i landet.

I motsetning til Szkola Polska er undervisningen på Tamilsangan flerspråklig. Skolen har i tillegg til barneundervisning også norskopplæring for voksne og IKT.

– Vi har også et tilbud om åpne engelskkurs som er særlig populære blant barn og unge fra India, Pakistan og arabiske land, sier Dhalayan.

Norsk og tamilsk rettesnor

Tamil-lørdagsskolen har en fire undervisningskategorier. Skolen deler opp i tamilsk molsmålsopplæring, kunnskapsfag (matematikk, samfunnsfag, naturfag og så videre), kulturfag og den ovennevnte åpne engelskgruppen.

– Når det gjelder morsmålsundervisningen, følger vi et spesielt tilpasset pensum i tamilsk språk og kultur som er utarbeidet av organisasjoner på felleseuropeisk plan. Kunnskapsfagene følger derimot vanlig norsk læreplan.

Siden oppstarten i 2002 har man for det meste brukt egne midler. Nylig fikk man Bergen kommunes velvilje til ekstra driftstilskudd. Inntil nå er det altså foreldrenes kontingentbidrag og oppsparte beløp som har holdt liv i lørdagsskolen.

– Foreldrene er stort sett fornøyd med tilbudet barna får. Lærere og studenter er sterkt motiverte fordi de har skjønt at utdanning er nøkkelen til integrering. Å ha en skole som vår er ganske viktig fordi det å gi tilpasset undervisning er til hjelp i den vanlige norske skolehverdagen.

FAKTA

Så mange minoritetsbarn går på lørdagsskole i Norge

Tamilsk skole (Tamilsangan, Bergen): 250
Polsk skole (Polska Szkola Sobotnia, Oslo): 230