Rasisme i Norge?

Da jeg analyserte FrPs daværende målsetting om å redusere all ikke-europeisk innvandring til 1000 i året som et uttrykk for rasisme (en systematisk oppfatning om forskjeller mellom folkeslag som legitimerer negativ forskjellsbehandling), ble jeg avbrutt av fyrop, skriver Ragnar Næss.
Ragnar Næss, medlem av AU i Etnisk Likestillingsgruppe, Oslo SV
Latest posts by Ragnar Næss, medlem av AU i Etnisk Likestillingsgruppe, Oslo SV (see all)

22. oktober 2008 organiserte Rolf Aakervik og undertegnede et seminar om
rasismebegrepet der Sigurd Skirbekk, Umbir Upadhyay (FrP) og vi som var
arrangører hadde innlegg. Seminaret ble lagt til Grünerløkka.

Det kom mange representanter fra Grünerløkka FrP på møtet, som ble meget
livlig. Flere av dem hadde også vektige innlegg som viste at de hadde
kunnskap om temaer jeg ikke kjente så meget til, eksempelvis vedrørende
somalieres situasjon i USA og hva vi eventuelt kan lære av dette.

Men rasismespørsmålet ble vanskelig. Da jeg analyserte FrPs daværende
målsetting om å redusere all ikke-europeisk innvandring til 1000 i året
som et uttrykk for rasisme (en systematisk oppfatning om forskjeller
mellom folkeslag som legitimerer negativ forskjellsbehandling), ble jeg
avbrutt av fyrop.

Vi må kunne spørre om FrP har prioritert å ta opp diskriminering mot innvandrere.

Prinsipper
Nå heter det i FrPs program at man er motstander av
forskjellsbehandling, men vi må kunne tillate oss å tvile på dette. FrP
har full rett til å si til partier som hevder de prioriterer
eldreomsorgen at de ikke gjør det i praksis. Dette fordi FrP mener at
disse partiene har sviktet i praksis. De er i sin fulle rett. Men på
samme måte må vi kunne spørre om FrP har prioritert å ta opp
diskriminering mot innvandrere, unntatt i tilfeller der dette kan
koples opp til angrep på deres antatte livsform (tvangsekteskap, m.m.).
Prinsipiell tilslutning til likebehandling er ikke nok. FrP må vise det
i praksis ved å påtale forskjellsbehandling mer generelt, ikke bare
forskjellsbehandling av ens egne.

Når det gjaldt dette med begrensningen på ikke-europeisk innvandring,
kunne noen av FrPerne opplyse at dette punktet var tatt ut av
handlingsprogrammet. Jeg synes dette er viktig fordi det da ser ut til
at vi deler noen verdinormer. På den annen side var de grunnene som ble
gitt av Per Sandberg i 2008 for å fjerne dette punktet tvilsomme. Det
ble sagt at punktet var fjernet av plasshensyn. Kanskje vi ikke deler
grunnleggende verdinormer allikevel?

Mot ikke-vestlige?
Jeg tillater meg å spørre medlemmer i Grünerløkka FrP på nytt: Er dere
ikke er urolige for at FrP kjører en rasistisk linje i innvandrings-og
minoritetspolitikken? Jeg synes det er desto viktigere å spørre på grunn av den
tvetydige begrunnelsen det aktuelle punktet ble fjernet med, og fordi
det reviderte programmet inneholder setningen: “Fremskrittspartiet vil
at Norges mottak av mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets
begrenses kraftig” (Handlingsprogram 2009-2013, s. 33). Det er bare
ordene “tusen per år” som er fjernet.