Bare 26 prosent av elevene går på SFO på Tøyen skole, men...

– SFO-priser ekskluderer innvandrere

 
Foto: C. Hill
– Minoritetsbarn med gratis kjernetid i barnehagen, går ned i språknivå når de starter på skolen. Særlig gjelder dette barn som ikke bruker Skolefritidsordningen (SFO), er kraftsalven fra leder i LO i Oslo, Roy Pedersen. Nå ønsker han gratis SFO for økonomisk vanskeligstilte familier.

På de typiske østkantskolene i Oslo, der det store flertallet har minoritetsbakgrunn, benytter mellom 26 og 39 prosent seg av Skolefritidsordningen (SFO). På vestkantskolene er andelen mellom 70 og 92 prosent. Det viser statistikk fra Grunnskolens informasjonssystem.

Nå foreslår LO Oslo gratis SFO-tilbud til barn fra de flerkulturelle familiene som sliter mest.
– Forslaget er en del av en innstilling om ulike politiske saker som vi har sendt til alle partiene, inkludert dem på borgerlig side, sier leder for LO i Oslo Roy Pedersen.

Det er store prisvariasjoner mellom kommunene, og SFO i Oslo er blant de dyreste. Tall fra Forbrukerportalen (2009) viser at månedsprisen for å ha et barn på SFO ligger på rundt 2400 kroner i hovedstaden. I Modalen kommune i Hordaland, som er den kommunen som kommer best ut, er gjennomsnittlig foreldrebetaling på 750 kroner, og 91 prosent av alle barn mellom seks og ni år er omfattet av ordningen. Det viser Dagbladets kommunebørs. Oslo kommer på 117. plass hos Dagbladet og i hovedstaden er det da også langt færre (68 prosent) som benytter seg av tilbudet. 

– Burde være gratis
På Tøyen skole deltar kun 41 av 160 elever (i underkant av 26 prosent) på SFO/Aktivitetsskolen (se faktaboks). Leder for Aktivitetsskolen på Tøyen, Shabana Kausar, bekrefter at prisen oppleves som et hinder for minoritetsfamilier.
– For dem som har tre unger og ustabil eller ingen fast inntekt er dette helt klart et stort problem. Nesten alle elevene her har en eller to foreldre født utenfor Norge, og jeg merker stor forskjell på elevene som går og ikke går på SFO, både når det gjelder sosiale og språklige ferdigheter.
Hennes budskap til lokalpolitikerne er klart:

– Tilbudet burde være gratis. Og ikke bare halvparten eller to tredjedeler av tiden, mener hun.

Gjenskaper skiller
Ifølge Roy Pedersen i LO Oslo gjenskapes klasseskillene som allerede eksisterer i Oslo når minoritetsbarn som har hatt gratis kjernetid i barnehagen ikke får tilgang til SFO fordi ordningen blir for dyr for foreldrene.
– Vi ser at dette går utover språk og faglig nivå, og at forskjellen i bruk av SFO følger de tradisjonelle klasseskillene.

Øst-vest-skille
Utrop har ringt ulike skoler og sjekket tall for 2010 fra Grunnskolens informasjonssystem. Vi fant store skiller mellom skoler i lavinntekts-bydeler i øst hvor minoritetsandelen er høy og skoler i økonomisk priviligerte bydeler på vestkanten hvor minoritetsandelen er lav.

På SFO-topp: Nesten 60 prosent av alle elevene på Tåsen skole går på aktivitetsskolen.
Foto : Sean Hayford O`Leary/Wikimedia Commons

Tilbudet burde være gratis.

Shabana Kausar, Tøyen Aktivitetsskole

For eksempel har skolene Tøyen (26 prosent), Gran (26 prosent) og Stig (33 prosent) langt lavere SFO-deltakelse enn det Tåsen (92 prosent), Smestad (90 prosent) og Vinderen (86 prosent) kan vise til. 

Leder for LO i Oslo, Roy Pedersen, foreslår gratis tidvis SFO til minoritetsfamilier som sliter mest økonomisk.
Foto : Rødt Nytt

Kun rødgrønn enighet 
Foreløpig er det kun de rødgrønne partiene i Oslo samt Kristelig Folkeparti (KrF) som har svart på LO i Oslos innstilling. 
– Nedsatt pris på eller delvis gratis SFO og heldagsskolesatsing er det bare partiene på rødgrønn side som er enige om. Bare Frp støtter heldagssatsing. I resten av den borgerlige blokken er man negative, forteller han.

Oslo Aps bystyrekandidat Fatima Ali Madar bekrefter at partiet går inn for at ordningen skal omfatte alle, eller flest mulig, ved at prisen senkes og at de ulike aktivitetstilbudene trekkes inn. Det kan være snakk om blant annet musikk- og kulturskolen, bibliotek, idrettslag og andre frivillige organisasjoner.
– Vi må få til en aktivitetsutdanning som er klart billigere enn dagens ordning. Ordningen vi har nå, er veldig dyr for det store flertallet, påpeker hun.

Skjønner ikke kritikken
Oslo Høyre er et de to partiene som er ansvarlige for skolepolitikken i Oslo. Bystyrerepresentant Mertefe Bartinlioglu hevder det viktigste tiltaket for å rekruttere til deltakelse i SFO er graderte satser for foreldrebetaling. 

Oslo Høyres Mertefe Bartilinlioglu kjenner seg ikke igjen i situasjonsbeskrivelsen: SFO og Aktivitetsskole er et frivillig tilbud og tilpasset familier som sliter økonomisk.
Foto : Privat

– Vi har hatt har inntektsgradert foreldrebetaling i SFO/Aktivitetskolen i en årrekke. Vi har nå også innført en modell som sikrer lavere priser for foreldre med lav betalingsevne. Betalingsevne skal ikke påvirke kvaliteten på tilbudet, eller om folk velger å bruke det,  sier han.

Fra 1. august i år har det nemlig blitt betydelig billigere for dem med lavest inntekt å ha barna på SFO i Oslo. For eksempel kostet en heldagsplass tidligere 2153 kroner per måned for familier med inntekt mellom 155 001 og 300 000 kroner i året , mens prisen nå har kommet helt ned i 958 kroner per måned. Prisene er noe lavere uten kost. Men prisen for familier som til sammen tjener over 300 000 kroner i året er den samme som før.

Fatima Ali Madar (Oslo Ap): prissenkning må til for at færre innvandrerfamilier skal bli ekskludert fra SFO-ordningen.
Foto : Henrik Kreilisheim

Norsk-tyrkeren fastholder at det er frivillig å delta på SFO/Aktivitetsskole, prisene er lavere for foreldre med dårlig råd og at leksehjelp, som er det viktigste tilbudet etter skoletid, er gratis for alle.

Reproduserer forskjeller: På østkanten er det de få heldige som går på SFO, mens det store flertallet på vestkantskolene bruker tilbudet. SFO er for dyrt, mener Roy Pedersen, leder i LO i Oslo (lite bilde). FOTO: Scanstockphoto
Foto : Scanstockphoto

– Som en del av budsjettforliket mellom de borgerlige partiene ble det for 2011 satt av drøyt 5,6 millioner kroner til rimeligere aktivitetsskole med virkning fra skolestart i august. Forslaget ble enstemmig vedtatt i bystyret.

Fikk SFO-inkasso
Leonardo Vergara (45) vil mer enn gjerne ha sine to døtre på henholdsvis ti og åtte år på en aktivitetsskole. Men tobarnsfaren, som opprinnelig kommer fra Peru, er for tiden arbeidsledig og har ikke økonomi til dette.

– Jeg fikk først godkjent minstesatsen på 800 kroner, og så frem til at mine to jenter skulle nyte av ordningen. Senere, og uten noe videre forklaring fra hverken skolen eller andre hold, fikk jeg likevel to regninger på 2500 kroner for hver av jentene. Det hele endte i en inkassosak og jeg måtte låne penger for å kunne betale. Jeg føler meg ganske klart forskjellsbehandlet, sier Vergara.
Vergara er enig i LOs og Arbeiderpartiets forslag om å senke satsene ytterligere.
– Mange sliter med å få fast jobb i Norge, har ustabil inntekt, og har ofte lange vakter når de først er i jobb. SFO er et veldig bra tiltak fordi det aktiviserer barna og gir dem et sted å være sammen med andre.

Om SFO/Aktivitetsskolen

Skolefritidsordning (SFO) er et frivillig, kommunalt tilbud om barnepass for elever på første til fjerde årstrinn i barneskolen i Norge. Barn med spesielle behov har plass frem til 7. klasse. Hver kommune har sin egen skolefritidsordning. Tilbudet er ikke-pedagogisk, altså ikke en del av den vanlige undervisningen.
Skolefritidsordningene er lovfestet i opplæringsloven og ble innført i Reform 97, og finansieres med foreldrebetaling, øremerkede statlige tilskudd til kommunene og eventuelle lokale tilskudd. I Oslo ble tilbudet i omorganisert i 2008, og navnet endret til Aktivitetsskolen.

IMDi-rapporten fra 2008 viser til at “erfaringene med gratis kjernetid viser at det er en betalingsterskel for deltagelse i barnehage og SFO. Når disse tersklene fjernes, øker deltagelsen betydelig”.


Deltakelse i øst og vest

Østkanskoler (tall fra 2010)
               
                    Andel som går på SFO, 1.-4.- trinn       Minoritetsandel på skolen
Tøyen                        26*                                                                   94
Gran                          27                                                                    96
Stig                           33                                                                    85
Lindeberg                36                                                                    83
Vahl                          39                                                                    97
                     

Vestkantskoler (tall fra 2010)
                
                    Andel som går på SFO, 1.-4.- trinn       Minoritetsandel på skolen
Tåsen                        92                                                         7
Smestad                   90                                                       11
Vinderen                   86                                                         6
Slemdal                    85                                                        10
Bestum                     70                                                        20

Alle tall er oppgitt i prosent.

* Tallet er fra 2011. I fjor var andelen som gikk på SFO på Tøyen skole så lav som sju prosent.


Priser på SFO i Oslo (alle tall i kroner)*

Oslo har et inntektsgradert system for SFO. Det betyr at hvor mye hver familie betaler for å ha et barn i SFO, bestemmes av familiens inntekt. Det er husstandens samlede inntekt som ligger til grunn for beregningen.

        Inntekt til og med 155 000   Inntekt mellom 155 001 og 300 000   Inntekt fra og med 300 000
            Før 1.8.2011                            Før 1.8.2011                                                Før1.8.2011
Hel                   958                                      2153                                                    2444
plass

Halv                616                                        1436                                                   1652           plass

         Etter 1.8.2011                            Etter 1.8.2011                                            Etter1.8.2011
Hel                522                                        958                                                       2444
plass

Halv              336                                        616                                                      1652  
plass

* Alle tall er med kost. Uten kost er prisene cirka 50 kroner lavere.