Geir Lippestad ny leder i Likestillings- og diskrimineringsnemnda

 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda er klageinstans for uttalelser fra ombudet, og spiller en viktig rolle i rettsutviklingen på diskrimineringsfeltet. Ombudet og nemnda skal være et lavterskeltilbud og et alternativ til domstolsbehandling. 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandler klager på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser og vedtak, og nemndsbehandlingen er gratis. En part som er uenig i ombudets uttalelse, kan bringe saken inn for nemnda. Ombudet kan også bringe saker inn for nemnda dersom en av partene ikke retter seg etter ombudets uttalelse.

Nemnda er et uavhengig forvaltningsorgan administrativt underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Departementet kan ikke gi instruks om eller omgjøre nemndas utøving av myndighet i enkeltsaker.

Solveig Horne
Foto : Fremskrittspartiet

Fornøyd minister
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) sier hun er glad for å ha fått Lippestad med på laget.

– Likestillings- og diskrimineringsnemnda er et viktig og nødvendig lavterskeltilbud for dem som utsettes for diskriminering. Regjeringens politikk for likestilling bygger på at alle mennesker er like mye verd og derfor skal ha like rettigheter og muligheter. Diskriminering hindrer like muligheter for alle, sier barne-, likestillings og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP).

Geir Lippestad (født 7. juni 1964) er advokat i Advokatfirmaet Lippestad AS, fra Oslo. Han var forsvarer for Anders Behring Breivik under etterforskningen og rettssaken etter terrorangrepet 22. juli 2011. Lippestad har tidligere vært nestleder i Nordstrand Arbeiderparti og varamedlem i Pasientskadenemnda. Han har også tidligere vært generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund (HLF). Lippestad er dessuten styreleder i Universell Utforming.

I tillegg til ny leder oppnevnes det også fem nye ordinære medlemmer og fire nye varamedlemmer for perioden 2014-2017, disse er:

  • Susann Funderud Skogvang
  • Usman Ivar Shakar
  • Sverre Erik Jebens
  • Astrid Merethe Svele
  • Upendo Gloria Masika
  • Arve Martin Bjørnvik
  • Thorkild H. Aschehoug
  • Gunnar Buvik
  • Anniken Sørlie

Totalt 29 av sakene som ble behandlet av nemnda i 2012, var saker som kom inn i 2011. To saker kom inn i 2010. De resterende 19 sakene kom inn i 2012.

Fordelingen av saker etter lovgrunnlag ser slik ut:

18 saker gjaldt forhold knyttet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
13 saker gjaldt forhold knyttet til likestillingsloven
10 saker gjaldt forhold knyttet til diskrimineringsloven
3 saker gjaldt forhold knyttet til arbeidsmiljøloven
1 sak gjaldt forhold knyttet både til likestillingsloven og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven
1 sak gjaldt forhold knyttet både til likestillingsloven og diskrimineringsloven
4 saker gjaldt klager over ombudets henleggelse/avvisning

Resultatene fordelte seg slik: 

Foto : Likestillings- og diskrimineringsnemnda