Norske barn kan ikke klage på menneskerettighetsbrudd

Norske barn må bli hørt. Menneskerettigheter gjelder for dem også. FOTO: Enrique Saldivar/Flickr
Foto: Enrique Saldivar/Flickr
Redd Barna mener Norge må bli flinkere til å ivareta barns menneskerettigheter.

14. april trådde den tredje tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon i kraft. Det betyr at barna i landene som har ratifisert denne får mulighet til å klage på rettighetsbrudd til FNs barnekomité, skriver Redd Barna i en pressemelding.

Men Norge har ennå ikke ratifisert tilleggsprotokollen, og norske barn får dermed heller ikke rett til å klage, skriver Redd Barna.

– Behov for overnasjonalt organ
Redd Barna har levert en egen rapport om Norges ivaretakelse av barns rettigheter, og dro til Genève i begynnelsen av april for å informere andre stater om situasjonen for barn i Norge.

Barn, som voksne, må ha mulighet til å klage når rettighetene deres brytes. Barnekonvensjonen inneholder flere rettigheter som ikke dekkes av andre FN-konvensjoner, melder Redd Barna.

Redd Barna mener at dersom det nasjonale lovverket ikke beskytter barn godt nok, er det behov for et overnasjonalt klageorgan hvor barn kan få prøvd sin sak. En klageordning vil øke respekten for og være med å sikre barns grunnleggende rettigheter.

Barnehus
Norge har ti Barnehus, som gir helhetlige tjenester til barn som er utsatt for vold eller overgrep, slik som politiintervju, dommeravhør, medisinske undersøkelser og psykososial hjelp, skriver Redd Barna.

De mener også at det er avgjørende at Barnehusene brukes i alle tilfeller, også for barn mellom 16 og 18 år, og at politiet gis flere ressurser til å gjennomføre intervjuer, slik at barn i en allerede sårbar situasjon ikke får det enda vanskeligere.