Ekstrem kontroll er ekstremt galt!

Et flere hundretalls barn skilles fra sine foreldre ved USAs grense, viser gjennomgang fra borgerrettsorganisasjon.
Foto: Jim Pennucci
Hvert år blir mange personer i Norge utsatt for streng sosial kontroll. "Mona"  måtte bytte skole ni ganger bare fordi hun opprettet en relasjon til en skolekamerat.
Randi Kleven og Akhtar Chaudhry, IMDi
Latest posts by Randi Kleven og Akhtar Chaudhry, IMDi (see all)

 

«Mona» er født og oppvokst i Norge. Hun er 20 år, og har nettopp fått beskjed om at hun skal giftes bort til en slektning som oppholder seg ulovlig i et annet Schengen-land. Faren hennes kom fra Nord-Afrika til Norge for over 30 år siden. Far og mor er skilt.

«Mona» har aldri fått lov til ha venner. Hver gang hun opprettet en relasjon til en skolekamerat eller en lærer, ble hun flyttet til en annen skole. Hun ble flyttet hele ni ganger før hun var ferdig på videregående skole. Mona har aldri fått lov til å delta i et bursdagsselskap for sine klassekamerater eller på skoleturer. Hun ville bli helse- og sosialarbeider, men faren ville at hun skulle bli ingeniør. Hun ble kjørt hver dag av broren sin til en skole de trodde hun studerte på for å bli ingeniør. Etter at broren hadde kjørt, gikk hun til skolen hvor hun faktisk studerte: Helse- og sosialfag. Men nå ser det ut til at alle hennes drømmer skal falle i grus.

«Mona» er ikke den eneste jenta i Norge som har levd eller lever under streng sosial kontroll og er fratatt alle sine grunnleggende rettigheter. Slik kontroll er ikke bare uetisk og ulovlig. Den ødelegger liv.

«Mona» har aldri fått lov til ha venner.

I 2008 kom den største satsningen for bekjempe tvangsekteskap, med en handlingsplan på 40 tiltak hvor åtte departementer ble involvert. IMDi fikk en sentral rolle her. Denne satsningen har siden blitt fulgt opp med nye handlingsplaner. Den sittende regjeringen har minst like mye engasjement i saken som tidligere regjeringer.

Kompetanseteamet
Et av tiltakene i handlingsplanen fra 2008 var en styrking og videreutvikling av Kompetanseteamet mot tvangsekteskap (KT), bl.a. ved at IMDi ble et permanent medlem av teamet. KT gir råd, veiledning og assistanse til førstelinjetjenesten i arbeidet med konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold og kontroll.

I 2014 håndterte kompetanseteamet 414 saker. Det er en økning fra 372 saker i 2013. De flest gjaldt trusler/vold, gjennomført tvangsekteskap, og frykt for tvangsekteskap.

Minoritetsrådgivere
Et annet tiltak i denne handlingsplanen er minoritetsrådgiverne. De tjenestegjør ved et utvalg videregående og ungdomsskoler som har en stor andel elever med minoritetsbakgrunn. I fjor hjalp og/eller veiledet minoritetsrådgiverne 157 ungdommer som var utsatt for trusler og/eller vold, ekstrem kontroll, og fryktet for tvangsekteskap, slik som «Mona» ble utsatt for.

Integreringsrådgivere
Integreringsrådgiverne arbeider ved utvalgte utenriksstasjoner i land hvor større innvandrergrupper i Norge kommer fra, og hvor tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse kan forekomme. Integreringsrådgiverne håndterte 136 saker i 2014, en økning på 12 sammenliknet med året før.

Å frata unge mennesker deres frihet og grunnleggende rettigheter er brudd på menneskerettighetene, som dessverre forekommer i enkelte minoritetsmiljøer i Norge. Ekstrem kontroll fører til at disse ungdommene ikke får naturlig samkvem med sine jevnaldrende på tvers av kultur og religion. Det hemmer deres naturlige utvikling og hindrer etablering av naturlige nettverk. De føler seg alene og mislykkede, og står svakere den dagen familien eventuelt bestemmer seg for å gifte dem bort mot sin vilje. Isolasjonen kan også føre til at ungdom blir et lett bytte for ekstreme krefter som fører dem inn i ekstremisme, også voldelig ekstremisme.

Samfunnet må derfor ta dette på alvor. Angjeldende miljøer har et stort ansvar på vegne av disse barna og på vegne av egen gruppe for å forhindre at foreldre og familier bryter loven og påfører egne barn skader. Men også på vegne av storsamfunnet, som trenger disse unge menneskene som fullverdige og produktive samfunnsborgere.

Randi Kleven er regiondirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Øst. Akhtar Chaudhry er underdirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Øst.