Lettere å utvise utenlandske statsborgere

Justisminister Monica Mæland mener det er viktig at utlendingslovgivningen ikke har en for høy terskel for utvisning.
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Fra 1. juni blir det større muligheter til å utvise utlendinger med oppholdstillatelse som begår kriminalitet i Norge.

– Vi utvider muligheten til utvisning av utlendinger som har liten tilknytning til landet, og som har begått straffbare handlinger, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland til regjeringen.no.

Lovendringen vil blant annet kunne gi adgang til å utvise utlendinger med midlertidig oppholdstillatelse som straffes for alvorlige overtredelser av vegtrafikkloven.

– Alvorlige trafikklovbrudd utsetter passasjerer og andre i trafikken for betydelig risiko, og særlig ved gjentatte lovbrudd, kan det være god grunn til å vurdere utvisning.

I tillegg blir det adgang til å utvise utlendinger med midlertidig og permanent oppholdstillatelse for visse seksuallovbrudd som i dag ikke kan føre til utvisning, og for ulovlig bevæpning på offentlig sted.

– Det er viktig at utlendingslovgivningen ikke har en for høy terskel for utvisning, spesielt i tilfeller hvor dette ellers fremstår som en rimelig og forholdsmessig reaksjon. Det er viktig for befolkningens tillit til innvandringsreguleringen at vi har et regelverk som gir mulighet for utvisning i slike tilfeller, sier justis- og beredskapsministeren.

Klikk her for å lese mer om lovendringen