Girer opp mangfoldsarbeidet i bygg- og anleggsbransjen

Vi trenger mer fokus på inkludering på bygge- og anleggsplassen, mener Kultur og idrettsbygg.
Foto: Pixbay
Byggingen av Nye Tøyenbadet er et pilotprosjekt hvor Kultur- og idrettsbygg (KID) gjør en rekke tiltak for å sikre mer mangfold på byggeplassen.
41Shares

– Vi ønsker først og fremst å skape en god arbeidsplass i samarbeid med leverandørene vi kontraherer. Vi håper også at leverandørene vil komme med gode forslag og tiltak som kan gjennomføres i fellesskap, sier hun til bygg.no.

Blant tiltakene på Nye Tøyenbadet er blant annet en kontraktsfestet målsetting om at to prosent av ti prosent utførte lærlingtimer er utført av kvinnelige lærlinger. Det blir også kontraktsfestet at alle på byggeplassen må gjennomføre obligatorisk kurs om mangfold og trakassering. I tillegg skal alle entreprenører og underentreprenører signere en egenerklæring basert på BNL og Fellesforbundets kjøreregler mot trakassering.

Fokus på inkludering

Forrige uke arrangerte Kultur og idrettsbygg (KID) i samarbeid med BNL et frokostseminar om mangfold og inkludering på bygge- og anleggsplassen.

Seminaret er en del av Prosjekt rekruttering, inkludering og mangfold (Prim) som gjennomføres i tilknytning til byggingen av det nye Tøyenbadet i Oslo, hvor KID er byggherre.

KID gjennomførte høsten 2020 en kartlegging av mangfold, inkludering og trakassering. Funnene viser at det tidvis forekommer forskjellsbehandling basert på blant annet kjønn, etnisitet og nasjonalitet.

– Noen av årsakene er manglende rollebevissthet og kunnskap, hierarki, arbeidspress, og organisasjonskulturelle faktorer. Vi ser at noen arbeidsgivere mangler rutiner for forebygging og håndtering av trakassering, og dette fører til at ansvaret legges på den enkelte ansatte dersom man utsettes for ubehagelige eller trakasserende hendelser, sier Mari Haave Sveen, som er fagsjef arbeidslivskriminalitet i Kultur- og idrettsbygg, til bygg.no.