Strategi mot sosial ulikhet i helse

0Shares

Det er særlig to trekk ved sosiale ulikheter i helse som vil være sentrale for strategiutforming på området i følge helse- og omsorgsdepartementet.

For det første danner helseforskjellene en jevn gradient gjennom alle utdannings-, yrkes- og inntektsgrupper i befolkningen. Dette betyr at strategien i tillegg til tiltak rettet mot utsatte grupper også må ha tiltak rettet mot brede befolkningsgrupper.

For det andre tyder forskning på at årsakene til en slik sosial ulikhet i helse i hovedsak ligger utenfor helsetjenesten. Derfor må strategien omfatte en rekke ulike samfunnssektorer, i følge departementet.

Målet med strategien er å redusere de sosiale helseforskjellene, bl.a. gjennom:

– økt kunnskap om andre samfunnssektorers betydning for sosial ulikhet i helse
– å bidra til at perspektivet ivaretas innenfor andre deler av regjeringens arbeid
– utprøving og evaluering av tiltak for å redusere de sosiale helseforskjellene