– Innvandrere engasjerer seg ikke politisk

0Shares

Ifølge Rogstad har det t il tross for iherdig innsats vist seg vanskelig å mobilisere minoritetsbefolkningen til å bruke stemmeretten. Mens valgdeltagelsen har vært tilnærmet stabil blant majoritetsbefolkningen, ble den redusert med om lag ti prosentpoeng blant ikke-vestlige minoriteter fra valget i 1997 til valget i 2005. Ser man valgdeltagelse som uttrykk for politisk integrasjon, er det følgelig ikke blitt mer integrasjon, men mindre, ifølge Rogstad.

Samtidig viser Rogstad at minoritetsbefolkningen i Oslo, den kommunen i landet med flest ikke- vestlige innvandrere, har utgjort en betydelig maktfaktor i de siste kommune- og fylkestingsvalgene. En betydelig andel i minoritetsgruppene bruker stemmeretten. Ikke bare til å stemme. Blant dem som oppsøker valglokalene, er det mange som bruker mulighetene til å gi ekstra stemmer til politikere med minoritetsbakgrunn. Dels i form av å kumulere bestemte personer på partilisten de velger, dels ved å føre opp såkalte slengere fra andre partilister. Rogstad konkluderer med at manglende demokratisk erfaring fra landet man har opphav fra, synes å være underordnet for om man deltar i de demokratiske prosessene i innvandringslandet eller ikke.

Studien viser at innvandrere i mindre grad oppgir at de er politisk interesserte. Rogstads forskningsarbeid synliggjør at familien kan spille en stor rolle for den kollektive mobiliseringen. Familier som står mot hverandre og som konkurrerer om sentrale posisjoner i moskeer, organisasjoner og i det politiske liv. Valg av parti og hvem man gir sine personlige stemmer synes ikke bare å være knyttet til politiske standpunkter. I visse tilfeller spiller familieoverhoder en sentral rolle. Funnet utløser et spørsmål om hva som bør menes med politisk integrasjon. Er det for eksempel uproblematisk at en betydelig andel velgere med minoritetsbakgrunn bruker stemmeretten til å sile politikere, ved systematisk å fremme politikere med minoritetsbakgrunn? Selvsagt er det ikke galt å kjempe for sine interesser. Det er dette politisk dragkamp handler om.