Barn til innvandrere gjør det bra

0Shares

Rapporten baserer seg på tall innhentet fra SSB. Tallene angår Oslo, som er den byen i landet med størst andel innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn.

– Hovedstaden skiller seg likevel ikke stort fra de 11 andre byene som SSB på oppdrag fra IMDi nå har utarbeidet faktarapporter om. Statistikken viser at det ikke er antallet det kommer an på, kommenterer IMDis direktør Osmund Kaldheim.

Foruten statistikk om utdanning og sosiale/økonomiske levekår vil man i rapporten til IMDi også finne opplysninger om bruk av barnehager, kontantstøtte, demografi, deltakelse i arbeidslivet, utdanning og sosiale/økonomiske levekår.

Et overraskende funn er at det er mer vanlig å gå rett over på høyere utdanning etter videregående blant barn av ikke-vestlige innvandrere enn blant befolkningen forøvrig.

Rapporten konstaterer også at det er like vanlig å gå på videregående blant såkalte etnisk norske, og vestlige og ikke-vestlige innvandrere.

Men når det gjelder arbeid, er rapporten mer tvetydig:

51 % av alle ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere bosatt i Oslo var i arbeid per 4. kvartal 2005, mot 69 % av alle bosatte i hovedstaden, heter det i IMDi sin rapport

Fafo-forsker Åsmund Arup Seip sier nesten halvparten av alle norske bedrifter bruker utenlandsk arbeidskraft. I tillegg tror han at arbeidsinnvandringen kommer til å stige. Blant bedrifter nå, har 43 % i en rapport kalt ”Jakten på kompetansen”, oppgitt at de det siste året har brukt utenlandske arbeidstakere (eller brukt underleverandører eller leiefirmaer med utenlandsk arbeidskraft).

– Spørsmålet for framtiden er neppe om vi skal ha økt arbeidsvandring, men hvordan arbeidsvandringen skal foregå, sier forskeren til FriFagbevegelse.no. 

Arup Seip mener at industribedriftene ville kunne øke andelen utlendinger i norsk industri til 15 %, hadde de fått frie hender.