Kjønnslemlestelsen i utlandet kan straffes i Norge

0Shares

Barne,- og likestillingsdepartementet har skrevet et brev har som formål å gi en kortfattet orientering om regelverket for taushetsplikt, opplysningsplikt til barnevernet og avvergelsesplikt knyttet til kjønnslemlestelse.

Alle som arbeider i offentlige instanser og tjenester, herunder helsepersonell og ansatte i barnehager, skoler, skolefritidsordninger og helse- og sosialtjenesten, har en lovpålagt opplysningsplikt til barnevernet. I følge brevet går plikten til å gi barnevernet opplysninger foran taushetsplikten.

Helsepersonell, yrkesutøvere og ansatte i barnehager, skoler, skolefritidsordninger, helse- og sosialtjenesten og trossamfunn samt forstandere og religiøse ledere i trossamfunn har plikt til å søke å avverge en kjønnslemlestelse. Det er straffbart å ikke overholde denne plikten.

Opplysningsplikten til barnevernet innebærer at barneverntjenesten har muligheter til å få iverksatt de undersøkelser og tiltak som er nødvendige for å beskytte jenter mot å bli kjønnslemlestet.

Ved fare for at jenta i nær fremtid kan bli kjønnslemlestet, kan barneverntjenestens leder, uten samtykke fra foreldrene, umiddelbart fatte et midlertidig akuttvedtak om å plassere jenta utenfor hjemmet.

Dersom foreldrene ikke ønsker at jenta blir undersøkt eller behandlet for kjønnslemlestelse, kan barnevernet reise sak for Fylkesnemnda. Nemnda kan da vedta at jenta skal gjennomgå nødvendig medisinsk undersøkelse og behandling, heter det videre i brevet som er sendt til helseperonell, ansatte ved skole, barnehage osv.