Selger kroppen for å kjøpe klær

0Shares

Ungdom tyr til salg eller bytte av seksuelle tjenester mot stoff, penger til stoff, mat, tak over hodet eller andre goder for å klare seg ut av en vanskelig situasjon.

Dette kommer fram i en omfattende befolkningsstudie “Ung i Oslo.”

Ung i Oslo-studien som er en representativ studie av om lag 12 000 ungdommer i Oslo, viser at 2,1 prosent av guttene og 0,6 prosent av jentene hadde “utført seksuelle tjenester mot betaling”.

Sammenlignet med det en tidligere visste om ungdom som selger sex, får en gjennom Ung i Oslo-studien beskrevet en gruppe ungdommer som kommer fra alle typer sosiale lag.

-Vi fant ikke forskjeller i hvilket område av byen de bodde i – øst eller vest. Oslos demografiske sammensetning innebærer til dels en markant ulikhet i inntekt, utdanning og andre sosiale forhold mellom østkanten og vestkanten, sier Kristinn Hegna dr.gradsstipendiat ved NOVA, en av forskere bak studiet.

– Når vi ikke finner slike forskjeller bidrar dette til å forsterke inntrykket av at sexsalg-erfaring var svært jevnt fordelt mellom ungdom av ulike sosio-økonomiske lag. Det var dessuten ikke forskjell mellom ungdom med innvandrerbakgrunn og norskfødte ungdommer.

-Det var altså like mange ungdommer med innvandrerbakgrunn i gruppen av unge med sexsalg-erfaring som vi kunne forvente i forhold til hvordan ungdomsbefolkningen i Oslo er sammensatt. Utover det har vi ikke sett spesielt på denne gruppen i forhold til denne problemstillingen, og det kom ikke fram noe i intervjuene med ungdomsarbeidere noe som kunne tyde på at innvandrerungdom var spsielt utsatt, forteller Hegna til Utrop.

Det er betydelig flere gutter enn jenter som hadde utført seksuelle tjenester mot betailng. Gutter oppga en langt mer positiv holdning til homofile enn andre gutter, noe som kan ha sammenheng med egen homofil orientering.

Rapporten peker på at en ikke ubetydelig andel av ungdommene med sexsalg-erfaring overhodet ikke rapporterte om problemer som rusmisbruk, alkohol- og atferdsproblemer: 20 prosent av guttene og 25 prosent av jentene.