Regjeringen ønsker mer aktive innvandrerungdom

Primærmedisinsk verksted i Oslo og den teaterfaglige utdannelsen for innvandrerungdom i regi av Nordic Black Theatre i Oslo får økonomisk støtte av Regjeringen for arbeidet med å utvikle aktiviteter og metoder som fremmer psykisk og fysisk helse for barn og unge med innvandrerbakgrunn.

Regjeringen satser også på å styrke dialogen mellom førskolebarn og deres foreldre. Mer foreldresamarbeid skal utvikles i skolen, og innvandrerungdom skal oppmuntres til å delta mer i kultur og idrett.

– Enslige mindreårige er en særlig sårbar gruppe barn og unge som trenger bedre oppfølging enn de får i dag, seier statsråden videre. Vi er i gang med å utrede alternative mottaks- og bosettingsmodeller for enslige mindreårige, slik at de raskere kan komme i gang med livet sitt her i Norge.

– Det er en del barn og unge som sliter og har problemer både på skolen, i arbeidslivet og på andre arena. For å endre på dette må ungdommen, foreldrene og myndighetene spille på lag. Dessuten føler mange unge med innvandrerbakgrunn seg utestengt og diskriminert i ulike sammenhenger. Dette må samfunnet og vi som myndigheter gripe fatt i, slår hun fast.

Hun mener enslige mindreårige innvandrere mangler oppfølging og trekkes ofte mot kriminelle miljøer.

Det kan bli snakk om å innføre ordninger med bekymringssamtaler med politi og foreldre dersom barn eller ungdom under den kriminelle lavalder er i ferd med å komme borti noe kriminelt. Det kan også bli aktuelt å la politiet etterforske 12-13-åringer for å sikre en rask reaksjon mot eventuelle lovbrudd.