Nye krav for flytting av enslige mindreårige

0Shares

Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger er under 18 år, uten foreldre eller andre med foreldreansvar i Norge. Det er barneloven som regulerer spørsmål knyttet til foreldreansvar og hvor barnet skal bo.

Bedre dokumentasjon

På bakgrunn av bestemmelsene i barneloven har departementet kommet til at i de tilfeller der det kommer opp spørsmål om en enslig mindreårig skal flytte til slektninger, må tre krav være innfridd. I de tilfellene der foreldrene til den enslige mindreårige er døde, må det foreligge dokumentasjon på at slektningen(e) har foreldreansvar for barnet. Dersom en eller begge foreldrene fortsatt er i live, må det foreligge et samtykke fra den ene eller begge foreldrene til at barnet skal bo hos slektningen(e). I de tilfeller der den enslige mindreårige velger å flytte fra mottaket til slektningene uten at det er gitt tillatelse til det, skal det, som i dag, sendes en bekymringsmelding til barnevernet i kommunen barnet flytter til, dersom dette er kjent. Hvis barnets oppholdssted ikke er kjent, skal retningslinjene for forsvinninger følges på vanlig måte.

Vekt på hva barnet vil

I forbindelse med vurderingen av flyttingen, skal den som har ansvaret for de enslige mindreårige ved mottaket, gjennomføre samtaler med både barnet og slektningene om flyttingen. Det skal legges vekt på hva barnet mener.

Tiltakene som skal igangsettes innebærer ingen endring når det gjelder bosetting eller direktebosetting, eller målet om at enslige mindreårige skal ha et kortest mulig opphold i mottak.

Det er tidligere nedsatt en tverrdepartemental arbeidsgruppe om enslige mindreårige, som skal avslutte sitt arbeid i desember 2002. Arbeidsgruppen skal blant annet foreslå retningslinjer og metoder som kan sikre forhåndsgodkjenning og oppfølging av slektsplasseringer, varsling til kommunene, i tillegg til veiledning og oppfølging av familiene den mindreårige flytter til.

Erfaringene som gjøres i de neste månedene med enslige mindreårige som flytter fra mottak til slekt skal formidles til den tverrdepartementale arbeidsgruppen, slik at gruppen kan ta med dette i sine vurderinger.