Fanger ikke opp nye innvandrere

 
Foto: ILLUSTRASJONSFOTO: Jennifer Rock/Flickr
Informasjon om fastlegeordningen når ikke frem til nyankomne innvandrere, går det frem av doktoravhandlingen til seniorrådgiver Ursula-Georgine Småland Goth ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA). 
0Shares

I artikkelen Legevaktleger brukes feilaktig går det blant annet frem at mange av pasientene som oppsøker legevakten like gjerne kunne vært håndtert av fastlegen.

Gjennom avhandlingen gir Småland Goth deler av forklaringen på dette: Nyankomne innvandrere, uavhengig av opprinnelsesland, bruker legevakten også til alminnelige helseplager fordi de ikke kjenner til fastlegen, fastlegeordningen (FLO), ønsker å konsultere en annen lege enn den de har fått tildelt eller opplever at fastlegen er lite tilgjengelig.

– Flere nyankomne innvandrere mottar ikke informasjon om blant annet fastlegeordningen. Første tiden her i landet er også preget av tilvenning, og da er innvandreren avhengig av informasjon om de aktuelle systemene som finnes, sier hun til Dagens Medisin.

Tilrettelegging nødvendig

Overfor Dagens Medisin påpeker Småland Goth at dagens ordning om å informere nyankomne innvandrere gjennom å sende dem et informasjonsbrev på bokmål eller nynorsk ikke ivaretar informasjonsbehovet. Ifølge henne er behov for tilrettelagt informasjon for å kunne nå denne gruppen. 

– En bør ikke forvente at innvandrere som er nytt i et land har kunnskap om bruken av omregistreringsskjema som sendes til Folkeregisteret, slik at sentrale registre blir oppdatert. Det samme er tilfelle for informasjon om komplekse ordninger som fastlegeordningen.

Botid påvirker legevaktbruk

Ifølge avhandlingens kvalitative og kvantitative del kunne har botid stor innflytelse på de ulike innvandrergruppenes bruk av legevakt.

Resultatene viser også en tendens til at innvandrere fra andre europeiske land etter noen år har tilnærmet samme bruk av legevakt som etniske nordmenn. Det samme gjelder innvandrere fra Vietnam og Irak.

– Nyankomne innvandrere går oftere til legevakten enn gjennomsnittsbefolkningen. Dette gjelder ikke minst unge arbeidsinnvandrere fra Sverige og Polen, fastslår Småland Goth overfor Dagens Medisin.