Utdanning betyr mer enn bakgrunn

Norge er stadig mer populær som reisemål for studenter utenfra.
Foto: Wikipedia Commons
Hvor mye utdanning du har, betyr mer for om du er yrkesaktiv enn hvilket land du eller foreldrene opprinnelig kommer fra. Det viser nye tall fra SSB.
0Shares

Det høyeste fullførte utdanningsnivået har større betydning for om man er i arbeid eller utdanning enn det innvandrerbakgrunnen i seg selv har. Det går et klart skille mellom dem med kun obligatorisk utdanning på den ene siden og dem med fullført utdanning på mellomnivå eller høyere på den andre. Personer som bare har obligatorisk utdanning har desidert lavest andel aktive. Dette skillet er like markant for både den opprinnelige befolkningen, for andregenerasjonen og for innvandrere, og samme mønster viser seg i alle de tre skandinaviske landene.

Det viser SSB-rapporten “Unge med innvandrerbakgrunn i Skandinavia. Hvor mange er i arbeid og utdanning?”,  som ble offentliggjort onsdag. Fordi særlig innvandrere, og til dels nasjonalt fødte med innvandrerforeldre, har høyere andeler med kun obligatorisk utdanning enn majoriteten, er dette en viktig bakenforliggende årsak til ulikhetene i andelen aktive, skriver SSB på sine hjemmesider.

Kvinner trekker ned
I statistikken har SSB også delt opp befolkningen etter alder. Denne oppdelingen viser at det er et noe lavere aktivitetsnivå i gruppene med innvandringsbakgrunn i alderen 25-29 år i Norge og Danmark sammenliknet med dem mellom 20 og 24 år. Det er særlig kvinnene som trekker aktivitetsnivået ned, særlig de nasjonalt fødte med innvandrerforeldre, men også til en viss grad innvandrerkvinnene i disse to landene. Dermed er det noe større avstand til majoritetskvinner blant de over 24 år samt mer tradisjonelle kjønnsforskjeller i menns favør i disse gruppene. I særlig grad gjelder dette dem som lever i parforhold med barn, skriver SSB.

Les hele rapporten her!