Venstre og Krf: Fremmer nytt forslag om regelendring

Foto: flickr.com.
Foto: Daniel Rugaas/Flickr
Stortingsmeldingen Barn på flukt har ikke ført til noen endring av politikk overfor asylbarna, og Høyesterettsdommen 21. desember viser at det må regelendringer til dersom praksis skal endres, mener Venstre og Krf.
0Shares

De to partiene fremmer et nytt forslag om regelendring for lengeværende asylbarn, skriver Venstre på sin hjemmeside. Lørdag var det markeringer over hele Norge for asylbarna. Bare i Oslo ble det anslått at over tusen personer deltok på markeringen som krevde en ny forskrift.

– Det har nå blitt slått fast, både gjennom dom og uttalelser fra forvaltningen, at det ikke har skjedd eller vil skje en endring i praksis i tråd med stortingsflertallets ønsker. Derfor må forskriften endres for å sikre en praksis i tråd med flertallets ønske, der hensynet til barns beste går foran innvandringsregulerende hensyn, sier Venstre-leder Trine Skei Grande (bildet) til NTB/Aftenposten.

Bakteppet for at Venstre og KrF nå fremmer et nytt forslag om regelendringer for lengeværende asylbarn, er plenumsdommene som Høyesterett avsa 21.desember 2012. I dommen blir det innvandringspolitiske hensynet lagt foran hensynet til barnas beste – noe kritikerne mener er i strid med stortingsmeldingen ”Barn på flukt” som kom i juni i fjor.

Vi må samsvar mellom regelverket og den internasjonale barnekonvensjonen så vi ikke risikerer nok en flau dom mot oss i menneskerettighetsdomstolen.

– Vi må få på plass et samsvar mellom regelverket og den internasjonale barnekonvensjonen så vi ikke risikerer nok en flau dom mot oss i menneskerettighetsdomstolen, sier Skei Grande til VG Nett.

Følgende forslag fremmes av Venstre og KrF:

  • Stortinget ber regjeringen endre utlendingsforskriften slik at den tydeliggjør at hensynet til barnets beste må vektlegges i større grad i forhold til innvandringsregulerende hensyn, i samsvar med Norges menneskerettslige forpliktelser og for øvrig i tråd med utlendingslovens intensjoner.
  • Stortinget ber regjeringen klargjøre hvordan vurderingen av barnets beste skal foretas.
  • Stortinget ber regjeringen vurderer hvorvidt innholdet i barnets beste-vurderingen er i tråd med internasjonale og nasjonale forpliktelser.
  • Stortinget ber regjeringen foreta en gjennomgang av gjeldende praksis i asylsaker som omfatter barn, der praktiseringen av bestemmelsene i Utlendingsloven sees opp mot FNs barnekonvensjon.