Over 4000 sitter fast i mottak

Over 30 prosent flere straffedømte uten lovlig opphold i Norge er blitt uttransportert i løpet av 2012 enn året før. For alle har mottaket Trandum vært siste stopp på veien.
Foto: Claudio Castello
Flere tusener av bosettingsklare flyktninger sitter fast i mottak. Nå går Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger ut og roper et varsko.
0Shares

Utvalget sendte 17.september et varskobrev til de tre fagdepartementene (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, og Kommunal- og regionaldepartementet) når det gjelder bosetting av flyktninger.

– Utvalgets vurdering av bosettingssituasjonen er at det er bekymringsfullt at det på tross av økt bosetting, fortsatt er betydelig mangel på bosettingsplasser i kommunene i 2013, sett i forhold til resultatmålet i den nye samarbeidsavtalen om minimum 7 500 plasser, og sett i forhold til målet om å bosette 8 500 personer i år.

– Vår vurdering er at det trengs sterkere tiltak og mer kraftfulle virkemidler for å øke kommunenes bosettingskapasitet, og at det bør vurderes særskilte tiltak for å få til raskere bosetting av nær 3 000 lengeventende flyktninger som kommunene ikke har plasser til i år, skriver man videre.

– Tvetydig
I en kronikk på husbanken.no skriver IMDi-direktør Geir Barvik, Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS (Kommunenes Sentralforbund) og Bård Øistensen, administrerende direktør i Husbanken, at situasjonen med bosetting av flyktninger er tvetydig.

– Kommunene bosetter flere enn før og stiller flere plasser til rådighet. Samtidig er antallet flyktninger som venter rekordhøyt og mankoen på plasser fortsatt betydelig. Felles innsats og aktiv bruk av virkemidlene er stikkord for å få alle bosatt.

Linker:

Utvalgets varskobrev
IMDIs brev til utvalget
Foiler fra orientering til KS sitt hovedstyre