Norsk Folkehjelp ut mot regjeringens radikaliseringsarbeid

Regjeringen håndterer radikalisering på en for kortsiktig måte, er tonen fra Norsk Folkehjelps generalsekretær Liv Tørres.
Foto: Norsk Folkehjelp
Regjeringens bevilgninger til forebygging av radikalisering er for små og kortsiktige, mener Norsk Folkehjelp. Statsministerens kontor mener på sin side at satsingen er i full gang og foregår på tvers av departementer.
0Shares

I sitt reviderte nasjonalbudsjett varsler regjeringen at de bevilger 10 millioner til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Størstedelen av pengene, 7,5 millioner, settes til disposisjon til kommunene, som kan søke om støtte til lokal forebygging i samarbeid med frivillige organisasjoner.

– 7,5 millioner fordelt på to hundre kommuner vil gi oss små, kortsiktige prosjekter. Vi trenger en mye større og mer langsiktig satsning på forebygging av radikalisering, sier Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp til NTB.

– Budsjettet burde økes
Norsk Folkehjelp har tidligere bedt om at midlene til forebyggende arbeid mot ekstremisme og radikalisering økes til 25 millioner, og at man vektlegger frivillige og humanitære organisasjoners arbeid.

Statssekretær i Statsministerens kontor (SMK), Laila Bokhari, mener satsingen er i full gang allerede, og involverer en stor del av det offentlige Norge.
Foto : Privat

Tørres påpeker at de frivillige organisasjonene, som er til stede i lokalsamfunnene utenfor arbeidstid, er svært godt egnet til å bidra i kampen mot radikalisering.

– Vi ser at det er i organisasjoner, fritidsklubber, på arbeidsplassen og på den lokale kafeen at holdninger brynes og inkluderingen må finne sted. Vi må jobbe med de bakenforliggende årsakene til radikalisering, et åpent og inkluderende storsamfunn og like muligheter til deltakelse for alle. Her må satsingen være betydelig mer på et kontinuerlig helhetlig arbeid enn det regjeringen signaliserer i dag, sier Tørres.

Samlet innsats i flere departementer
Statssekretær i SMK, Statsministerens kontor, Laila Bokhari, viser overfor Utrop til at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett foreslår en styrket helhetlig innsats på feltet radikalisering. 

– Samlet innsats samler flere departementer og inkluderer blant annet, fra justisdepartementet: 10 millioner til kommunenes arbeid og to millioner til kriminalomsorgen, gjennom mentorordninger. I tillegg styrkes Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og politiet. Fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet foreslås det ytterligere ti millioner, hvorav 7,5 går til å støtte kommunene til lokal forebygging i samarbeid med frivillige aktører. 2,5 millioner skal gå til videreutvikling av et foreldreveiledningsprogram. I tillegg foreslår Kulturdepartementet ytterligere fire millioner for å styrke dialogtiltak og tiltak mot radikalisering, både rettet mot kommunene og sivilsamfunnsaktører.

Bokhari peker på at det gjøres veldig mye på kommunalt plan allerede når det gjeldder det kriminalitetsforebyggende.

– Vi må løfte frem og synliggjøres dette arbeidet. Her er det flere kommuner som kan lære av hverandre og samarbeide.  Samtidig styrkes dette arbeidet nå ytterligere gjennom ekstra bevilgninger til kommunene og til sivilsamfunnsaktører.