Færre med innvandrerbakgrunn gifter seg

Stadig færre yngre norskfødte med innvandrebakgrunn er gift, viser nye tall fra SSB.
Foto: Gary Minnaert/Flickr
Nye tall fra SSB viser endrede familiemønstre hos norskfødte med innvandrerforeldre.

Noen av funnene fra rapporten Familieinnvandring og ekteskapsmønster, utgitt av Statistisk sentralbyrå (SSB), viser følgende:

  •  Stadig færre norskfødte i ung alder (21-23 år) er gift. Dette er en langsiktig trend som har pågått siden starten av 2000-tallet.
  • Blant de norskfødte med innvandrerforeldre fra Sri Lanka og Vietnam i alderen 21-23 år er en mindre andel gift enn for alle i Norge i samme alder.
  • Blant norskfødte med innvandrerforeldre fra Pakistan som er samboere er 43 prosent samboere med noen som har en annen landbakgrunn.

Rapporten er en videreføring av rapporten til Molstad og Steinkellner fra 2020, som beskrev
familieinnvandringen i perioden 19902018, og tidligere rapporter og artikler. I tillegg omfatter
denne rapporten også et eget kapittel om samlivs og ekteskapsmønsteret til de største gruppene av norskfødte med innvandrerforeldre.

Rådgiver Christian Sørlien Molstad ved seksjon for befolkningsstatistikk i SSB, ser denne utviklingen over tid.

Enkelte grupper, som pakistanere, marokkanere og tyrkere har hatt høyere prosent gifte på begynnelsen av 2000-tallet. Tallene gjelder alle gruppene vi har sett på, men spesielt tydelig blant disse, sier han til Utrop.

Utdanningsnivå og alder vil påvirke

Hovedårsaken kan ikke direkte pekes ut, men Molstad ser for seg at det synkende antallet gifte kan knyttes til ulike faktorer.

Flere i denne aldersgruppen er i en livsstiuasjon hvor de tar høyere utdanning, også snakker vi om en ung gruppe. En annen mulig årsak er at flere velger samboerskap som samlivsform, spesielt i begynnelsen av et forhold.

Norskfødte med innvandrerbakgrunn er en ung gruppe, viser rapporten til:

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 197 900 personer ved inngangen til 2021. Dette tilsvarer 3,7 prosent av Norges befolkning. Tre av fire er under 18 år, og blant de som er 18 år og eldre er det mange som akkurat har fylt 18 år eller som er i tjueårene. 14 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre er mellom 20 og 29 år. Kun ni prosent er 30 år og eldre.

Familieinnvandring

Ifølge rapporten har familieinnvandring vært den viktigste innvandringsgrunnen for ikkenordiske statsborgere siden 1990.

– Av statsborgere fra såkalte tredjeland (land utenfor EØSområdet) som har kommet til en
innvandrer, har størst andel innvandret for å gjenforenes med en flyktning. Familieinnvandringen fra innenfor EØSområdet har vært preget av en økning av gjenforeninger etter EUutvidelsen i 2004 og 2007, da arbeidsinnvandringen fra nye medlemsland som Polen, Litauen og Romania økte sterkt.

Å være gift blant norskfødte med innvandrerforeldre er vanligere, men andelen som er gift i alderen 2123 år har sunket de siste tjue årene.

Trenden med at det blir stadig mindre vanlig å være gift i ung alder fortsetter, og gjelder for alle, uavhengig om personen er norskfødt med innvandrerforeldre eller i øvrig befolkning, ifølge rapporten.

Variasjon mellom gruppene etter landbakgrunn og kjønn er stor, men trenden for alle gruppene vi ser på er at det blir stadig færre som er gift. Blant norskfødte med innvandrerforeldre som er samboere med felles barn er det en mindre andel som er samboere med noen som har samme landbakgrunn sammenlignet med de som er gift og bor med barn. Blant de som er samboere med felles barn er det også en større andel som er samboere med noen fra øvrig befolkning, viser rapporten.

Følger norske sosialiseringsmønstre

En annen grunn til at stadig flere velger samboerskap er, ifølge rådgiveren, at yngre voksne med innvandrerbakgrunn sosialiserer seg «på norsk».

Norskfødte med innvandrerbakgrunn har en annen sosialiseringsprosess grunnet oppveksten i Norge enn førstegenerasjonsinnvandrere. Dette er sant, men det forklarer ikke endringen over tid. Norskfødte med innvandrerforeldre som var mellom 21 og 23 år på begynnelsen av 2000-tallet var også født og oppvokst i Norge og disse giftet seg i mye større grad enn de norskfødte med innvandrerforeldre i samme aldersgruppe nå. Det viktige her er at de i stor grad følger den generelle trenden i samfunnet, der det er blitt vanligere å være samboere og mindre vanlig å være gift, spesielt i yngre aldersgrupper.

Rapporten viser at fra år 2000 til 2021 har andelen norskfødte med innvandrerforeldre 2123 år fra Tyrkia som er gift gått ned fra 39 prosent til 6 prosent. På starten av 2000tallet var andelen på sitt høyeste i 2002 med 44 prosent, men siden 2006 har trenden vært at stadig færre i aldersgruppen er gift. For de med innvandrerforeldre fra Pakistan var andelen 25 prosent i år 2000 og fire prosent ved inngangen til 2021, mens for de med foreldre fra Marokko har andelen gått ned fra 22 prosent i 2000 til seks prosent i 2021.

For alle disse gruppene har trenden vært at andelen mellom 21-23 år som er gifte gradvis har gått nedover over tid, men fortsatt er klart høyere enn for alle i Norge i samme alder.

For de med innvandrerforeldre fra Vietnam er andelen minst. For norskfødte med innvandrerforeldre fra Vietnam og Sri Lanka er andelen i høyere utdanning mye
høyere.

Vi vet fra andre undersøkelser at grupper som vietnamesere er også oftere i samboerskap enn andre innvandrergrupper, sier forskeren.

Flere voksne

Ifølge rådgiveren har man fra SSB gjort sammenlikninger tidligere, som bekrefter liknende funn.

For hvert år som vil gå vil sammenlikningsgrunnlaget bli bedre. siden antallet norskfødte med innvandrerbakgrunn blir eldre, eller voksne, og kommer i en etableringsalder. Frem til nylig var dette en gruppe som besto mer av barn og yngre.