-Politiet mangler kunnskap om rasisme

0Shares

De viktigste ankepunktene i rapporten er:

– store mangler ved statistikkføringen

– lav kompetanse om lovverket

– kvalitativt dårlig etterforskning med mangelfull informasjonsinnhenting og
lavt presisjonsnivå

– mangel på tidsmessig prioritering

– dårlig etterforskning medvirket til for høy henleggelsesprosent.

– Rapporten gir full støtte til den kritikk vi har reist mot politi og
påtalemyndighet i femten år, sier Nadeem Butt, leder av Antirasistisk
Senter.

Allerede i 1991 ga Antirasistisk senter ut boken “Rett mot rett” som
kritiserte politiets arbeid. I juni 2001 kom rapporten “Blind på høyre øye”
som dokumenterte høy henleggelsesprosent og manglende kompetanse.

– Det er viktig at vår mangeårige kritikk nå har blitt ytterlige dokumentert
fra Riksadvokatens arbeidsgruppe, og dette bør være et varsko til
justismyndighetene om å iverksette tiltak, sier Butt.

Riksadvokatens arbeidsgruppe har lagt fram en rekke forslag som
Antirasistisk Senter støtter.
– Dette er gode og handlingsrettede forslag som vil kunne gi minoriteter det
reelle vern mot hets og trakassering som loven forespeiler.

Riksadvokaten har i gjentatte rundskriv siden 1988 presisert at
rasisme-saker skal prioriteres og underlegges en grundig behandling. Det er
derfor svært påfallende at han i Nettavisen på bakgrunn av rapporten hevder
at “politiet har et rasismekompleks” og at det skal være årsaken til at
færre saker blir henlagt.

– Rapporten dokumenterer at det er mangel på kompetanse, dårlig
etterforskning og manglende prioriteringer som forårsaker en for høy
henleggelsesprosent – altså stikk i strid med hva riksadvokaten hevder.
Busch` analyse om eventuelle komplekser hos polititjenestemenn virker følgelig
svært underlige, sier Nadeem Butt.