Ny nedjustering i forventet asylsøkerstrøm

Færre flyktninger forventes til Norge, ifølge nye prognoser. Illustrasjonsbildet viser flyktninger på en togstasjon i Tyskland etter ankomst.

I juniprognosen det ansett som sannsynlig at det vil komme mellom 4 000 og 25 000 asylsøkere i år, med et punktanslag på 10 750 asylsøkere i år, skriver Aftenposten.

I tillegg er det forventet at Norge vil motta anslagsvis 750 asylsøkere fra Hellas og Italia gjennom de europeiske relokaliseringsavtalen.

På bakgrunn av dette er gjeldende prognose nedjustert til 10,750, varsler Justis- og beredskapsdepartementet.

– Det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange asylsøkere som vil komme til Norge. Det er igangsatt flere tiltak både på nasjonalt nivå og sentralt i EU som kan få stor betydning for tilstrømningen i årene fremover. Samtidig er det fortsatt stort potensial for migrasjon til Europa. Alle disse faktorene skaper betydelig usikkerhet knyttet til asylankomstene til Norge og Europa, skriver Justis- og beredskapsdepartementet i en pressemelding om den nye beregningen.

Fire årlige rapporter
Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU), med representanter fra flere departement, UDI, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og politiet, avgir fire årlige rapporter basert på asylprognoser utarbeidet av Asyltrendgruppen i UDI.

Prognoserapportene kommer med en ett makstall for beredskap og et laveste alternativ. Mellom dette må BGU også levere et konkret punkanslag for det mest sannsynlige ankomsttallet – som departementene bruker i budsjettarbeidet.

En ny prognose vil komme i oktober, ifølge Aftenposten.