Norskfødte innvandrerbarn på klassereise

 

Det gjelder også i sammenligning med jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn. Dette fremgår av en større rapport Statistisk sentralbyrå (SSB) har publisert med tittelen «Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?”.

Rapporen belyser både demografi, utdanning, arbeid og inntekt. I 1970 hadde ni av ti i denne gruppen bakgrunn fra Europa, mesteparten fra Danmark og Sverige. I dag har om lag tre av fire norskfødte med innvandrerforeldre foreldre med bakgrunn fra blant annet Afrika og Asia.

I gruppen med foreldre som har utdanning på universitets- og høyskolenivå har den øvrige befolkningen høyest andel med universitets- og høyskolenivå, 68,9 prosent. Norskfødte med innvandrerforeldre har tilsvarende en andel på 64,2 prosent.

180.000 personer

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjør en økende andel av befolkningen. Fra å være en svært liten gruppe med litt over 2.000 personer i 1970, har gruppen økt til nesten 180.000 personer i år. De fleste er fremdeles relativt unge – så mange som tre av fire er under 18 år. Bare 14 prosent er 25 år og eldre.

Gruppen oppnår noe svakere resultater i grunnskolen sammenlignet med den øvrige befolkningen. De har også en lavere andel som fullfører videregående opplæring.

Men sammenligningen av gruppene gir et annet bilde sett i lys av foreldrenes utdanning. Der foreldrene har høyeste fullførte utdanning på grunnskolenivå, oppnår norskfødte med innvandrerforeldre bedre resultater enn den øvrige befolkningen.

Norskfødte med innvandrerbakgrunn deltar dessuten i større grad i høyere utdanning etter videregående enn den øvrige befolkningen. Når de er i voksen alder (25-39 år) jevner dette seg ut,

Nær én av fire norskfødte med innvandrerforeldre har høyeste avsluttede utdanning på grunnskolenivå, en andel som ligger vel 7 prosentpoeng høyere enn øvrige befolkningen. Nesten halvparten har utdanning på universitet- og høyskolenivå – som er omtrent tilsvarende som den øvrige befolkningen.

India og Vietnam

Norskfødte i alderen 25–39 år med innvandrerforeldre fra India og Vietnam har en meget sterk yrkestilknytning, og ligger på nivå med, eller litt over, den jevnaldrende befolkningen uten innvandrerbakgrunn. Dette gjelder for begge kjønn.

For norskfødte kvinner og menn i samme aldersgruppe med innvandrerforeldre fra Tyrkia, Pakistan, Chile og Marokko er yrkestilknytningen en del svakere målt på denne måten, og ligger klart under nivået i den jevnaldrende befolkningen uten innvandrerbakgrunn.

Uansett husholdningstype har norskfødte med indisk og vietnamesisk bakgrunn et høyere inntektsnivå enn norskfødte med chilenske, marokkanske, pakistanske og tyrkiske innvandrerforeldre – og også et høyere inntektsnivå enn jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn.

To yrkesaktive

Andelen med minst to yrkesaktive i husholdningen er lavest blant norskfødte med bakgrunn fra Tyrkia og Pakistan, og høyest blant norskfødte med bakgrunn fra Vietnam og India. Dette gjelder for både par med og uten barn.

Blant norskfødte i gruppen 25–39 år med pakistansk bakgrunn i parhushold med barn, har 59 prosent to eller flere yrkestilknyttede, mens dette gjelder for 53 prosent blant norskfødte med tyrkiske innvandrerforeldre.

Til sammenligning er tilsvarende andel blant jevnaldrende uten innvandrerbakgrunn på 83 prosent, og 86 prosent blant norskfødte med bakgrunn fra Vietnam og India.

(©NTB)