Felles opplæring for politiet og mottaksledere

0Shares

Seminarene som holdes rundt i landet har som mål å bidra til et bedre samarbeid i forhold til asylregistrering, regelverk og prosedyrer i utlendingsforvaltning, uttransportering etter avslag og kriminalitet.

– Utlendingsfeltet stiller store krav til de som jobber på området, og det er svært viktig at de ulike aktørene har kunnskap om og forståelse for felles utfordringer, sier direktør Trygve G. Nordby i UDI og legger til: Et godt samarbeid er helt avgjørende for å styrke tilliten til utlendingsmyndighetene og beskytte asylinstituttet.

De siste års store økning i antallet asylsøkere har medført store utfordringer for både UDI og politiet, ikke minst hva angår etablering, organisering og drift av mottak. Mediene har gjentatte ganger fokusert på uheldige episoder i form av kriminalitet og andre uønskede konsekvenser for nærmiljøet rundt mottakene. Dette kan på sikt føre til at respekten og forståelsen for asylinstituttet reduseres og at fremmedfrykten økes. På denne bakgrunn har UDI og Politidirektoratet i fellesskap iverksatt forskjellige tiltak for å motvirke denne utviklingen. Et av disse tiltakene er å videreutvikle samarbeidet mellom de to direktoratene.

Kunnskap om asylbehandling fra ankomst til vedtak
En arbeidsgruppe bestående av representanter fra UDI og politiet har utarbeidet et opplæringsprogram som særlig retter seg mot det lokale samarbeidet mellom mottak og politi. Opplæringen inneholder en faktadel som gir deltagerne kunnskap om hva som skjer fra en asylsøker kommer til Norge til vedkommende blir bosatt i norske kommuner eller uttransportert av politiet. I tillegg ønsker man å sette søkelyset på hvordan de ulike aktørene i utlendingsforvaltningen utfører sine oppgaver og hvordan de utfyller hverandre.

Under seminarene berøres en rekke temaer. Blant annet omhandler kursene temaer som grensekontroll, dokumentkontroll, regelverk og prosedyrer i forhold til bortvisning og utvisning, rutiner for håndtering av kriminalitet og samarbeid i forhold til uttransportering av asylsøkere etter avslag.

Forpliktende samarbeid

Grunntanken bak opplæringsprogrammet er at en bedret forståelse for øvrige aktørers ansvar, roller og oppgaver gjør det mulig å utvikle et forpliktende samarbeid som vil kunne virke forebyggende og føre til at utlendingsforvaltningen som helhet fungerer bedre.

Deltagerne fra asylmottakene er mottaksledere, mens det fra politiet er representanter for påtaleenheter, fellesoperative funksjoner og de driftsenheter hvor mottakene fysisk er plassert. I første omgang er planen å holde fem seminarer rundt i landet i løpet av våren og høsten. Det første i rekken fant sted på Gardermoen i begynnelsen av mai og det andre holdes denne uken i Stavern.