Boliglover med forbud mot diskriminering

Stortinget har nå vedtatt nye borettslover (lov om boligbyggelag og lov om borettslag). Lovene skal avløse gjeldende lover fra 1960 og har flere endringer. Blant annet blir utbyggingsmodellen endret, adgangen til å leie ut uten særlig grunn blir utvidet til tre år og det vil bli opprettet et eget register for andeler i borettslag. Det blir også satt inn et forbud mot diskriminering i de nye lovene.

I vedtektene i boligbyggelag eller borettslag vil det ikke kunne settes vilkår som tar hensyn til trobekjennelse, hudfarge, språkkunnskaper, nasjonalt eller etnisk opprinnelse eller homofil legning, leveform eller orientering. Slike omstendigheter kan ikke regnes som saklig grunn til å nekte godkjenning av andelseier eller bruker eller ha vekt ved bruk av forkjøpsrett.

Delt bevisbyrde
Dersom det er grunn til å tro at det har funnet sted diskriminering, skal det anses som bevist at diskriminering har funnet sted, om ikke den som har utført handlingen gjør det sannsynlig at det likevel ikke har funnet sted diskriminering i strid med loven. Dette kalles delt bevisbyrde. Den som diskriminerer kan bli dømt til å betale den diskriminerte kompensasjon for det som har skjedd.

Andre lover
Tilsvarende bestemmelser vil bli lagt inn i husleieloven og eierseksjonsloven. Det vil i husleieforhold si at utleieren ikke kan legge vekt på de omstendigheter som er nevnt ovenfor, når han skal bestemme seg for hvem han skal leie ut til. I eierseksjonsforhold vil det i vedtektene i laget ikke kunne settes vilkår som virker diskriminerende.

Ikrafttredelse
Det er ennå ikke bestemt når lovendringene vil tre i kraft. Tidligst vil det kunne skje første januar 2004, men endringene kan ta til å gjelde på et senere tidspunkt. Første juli 2004 er et annet mulig tidspunkt.