Foreslår felles håndhevingsorgan mot diskriminering

0Shares

I dag ivaretar Likestillingsombudet, Klagenemnda for likestilling og Likestillingssenteret håndhevingen av likestillingsloven. Holgersen-utvalget, som har utredet forslag til ny lov mot etnisk diskriminering, har foreslått et liknende håndhevingsapparat mot etnisk diskriminering. På bakgrunn av dette ble det nedsatt en tverrdepartemental arbeidsgruppe som nå har lagt fram rapporten ”Felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet”. Forslaget i rapporten innebærer en omdanning av dagens Likestillingsombud, Klagenemnda for likestilling, Likestillingssenteret og Senter mot etnisk diskriminering til et felles håndhevingsorgan mot diskriminering.

– Hvis vi følger Holgersen-utvalgets forslag, vil vi til sammen få seks organer som arbeider for likestilling og ikke-diskriminering når det gjelder kjønn og etnisitet. En slik organisering vil lett kunne gi små og sårbare enkeltorganer. Et felles apparat vil derimot kunne gi økt faglig tyngde og synlighet, og er dessuten en mer effektiv utnyttelse av ressursene, sier kommunalminister Erna Solberg.

Arbeidsgruppen anbefaler at det etableres et felles håndhevingsapparat mot diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet, som skal bestå av to organer: et tilsyn/ombud og en klagenemnd.

Tilsyn/ombud
Forslaget innebærer at et nytt tilsyn eller ombud både skal behandle enkeltsaker og ha en pådriverfunksjon. Arbeidsgruppen legger vekt på fordelene ved å kombinere tilsynsfunksjonene med en pådriverrolle. Den viser til det viktige samspillet her, ved at enkeltsaksbehandlingen vil kunne gi rom for generalisering og slik utgjøre et viktig grunnlag for pådriverrollen.

Klagenemnd
Arbeidsgruppen foreslår videre at det etableres en klagenemnd, som skal behandle klager over førsteinstansens avgjørelser. Forslaget innebærer dermed en to-instansordning, i tråd med forvaltningslovens alminnelige system. Det vises til gode erfaringer med Klagenemnda for likestilling, samt at en klageordning vil spare brukerne og staten for ressurskrevende rettssaker for domstolene.

Høringsfristen er 30. september 2003.

Høringsbrevet finnes her:
http://www.dep.no/krd/norsk/publ/rapporter/016081-220021

Rapporten “Felles håndhevingsapparat for diskriminering på grunnlag av kjønn og etnisitet” fra den tverrdepartementale arbeidsgruppen er på 96 sider og finnes i pdf-format her:
http://www.dep.no/archive/krdvedlegg/01/19/handh043.pdf