Laveste antall asylsøkere på to år

0Shares

– Den viktigste årsaken til nedgangen er at det nå kommer svært få såkalte antatt grunnløse søkere, etter at vi har fått til en svært rask og effektiv behandling av denne gruppen, sier direktør Trygve G. Nordby i Utlendingsdirektoratet. Som eksempel viser han til en gruppe på 24 asylsøkere fra Slovakia som i månedsskiftet mai/juni fikk avslag på sine søknader i løpet av fem dager. Gjennomsnittlig behandlingstid for antatt grunnløse søkere i mai var fem uker.

Betydelig færre irakiske asylsøkere
Et annet markant utviklingstrekk er at antall asylsøkere fra Irak har gått betydelig ned i løpet av våren. Mens det kom 150-200 irakiske asylsøkere i måneden i halvåret før krigen i Irak, søkte bare 42 irakere om asyl i mai. Dette var det laveste antallet siden april 2000.

– Det er for tidlig å si om nedgangen i tilstrømning av asylsøkere fra Irak vi har sett etter krigen vil vedvare, men foreløpig kan det se ut som om krigen har hatt en effekt i den retningen, antyder Nordby.

Færre oppgir å være enslige mindreårige
Stadig færre asylsøkere som kommer til Norge oppgir å være enslige mindreårige, det vil si at de er under 18 år og kommer til Norge helt alene. I mai oppga 47 asylsøkere å være enslige mindreårige, færre enn på halvannet år, og mindre enn halvparten så mange som i toppmånedene september og oktober 2002.

UDI har lenge vært sikre på at mange har oppgitt uriktig alder for å kunne nyte godt av de særordninger som gjelder for enslige mindreårige. Ved årsskiftet begynte direktoratet derfor med alderstesting i tilfeller der det er mistanke om at oppgitt alder er uriktig. Resultatet av testene har vist at en svært høy andel har oppgitt for lav alder, og at de i realiteten er voksne.

– Selv om det er litt tidlig å konkludere, er vi rimelig sikre på at vi nå begynner å se effekten av at vi har begynt med aldersundersøkelser. Utviklingen er svært gledelig. Nå kan vi i større grad konsentrere innsatsen om de som faktisk er barn og virkelig trenger det norske samfunnets beskyttelse og omsorg, slår Nordby fast.