Også Justis- og politidepartementet skryter

0Shares

Nylig ga Kommunal- og regionaldepartementet ut to brosjyrer med tittelen “Samarbeidsregjeringens flyktning- og innvandringspolitikk” og Regjeringens integreringspolitikk” der de gjør rede for tiltak satt i gang på innvandringsfeltet. Nå er det Justis- og politidepartemetnet som skryter av alle tiltakene nåværende regjering har satt i gang.

Punkter fra brosjyren:

* Rask asylbehandling av åpenbart ubegrunnede asylsøknader og kriminelle asylsøkere.

* Kriminelle utlendinger prioriteres ved uttransport.

* Politiet har i samarbeid med UDI laget: ”Håndbok om kriminalitet begått av asylsøkere og andre utlendinger med tidsbegrenset opphold”

* Foreslått utvidelse av fengslingsfristen til 3 dager for politiets fremstilling av utlendinger for retten, når det gjelder saker etter utlendingsloven. Eksempelvis personer som bl.a. med skjellig grunn mistenkes for å oppgi uriktig identitet

* Etter Regjeringens forslag har Stortinget vedtatt endring i utlendingsloven (nå i kraft-satt) for å kunne søke på fingeravtrykk (funnet på åsted) i utlendingsregisteret, og sammenligne med fingeravtrykk på asylsøkere og noen andre grupper av utlendinger.

* Norge har tiltrådt Dublin-konvensjonen og lagt til rette for at fingeravtrykksystemet Eurodac får anvendelse i alle asylsaker (kan raskt avsløre asylsøkere som oppgir falsk identitet og som har fått avslag på asyl i annet Dublin-land)

* Politiet øker nå frekvensen av grensenære kontroller (to spesialutstyrte biler med godt utbygde datakommunikasjonsløsninger for å effektivisere kontrollene utplasseres nå på Østlandet). Bruk av Schengen Informasjonssystem-register ved indre- og grensenærkontroll av utlendinger intensiveres.

* Foreslått utvidet adgang til å utvise kriminelle utlendinger (bygger på felles arbeidsgruppe fra JD og KRD)