Foreslår å oppheve skattelempning for flyktninger

0Shares

Ordningen innebærer at flyktninger ikke skal betale inntektsskatt av de første 20 000 kroner de oppebærer som lønnsinntekt her i landet ut over personfradraget og minstefradraget. Er det flere i en familie som oppfyller vilkårene for slik skattelempning er beløpet begrenset til 30 000 kroner for hele familien. Skattelempningen gis kun en gang, fortrinnsvis i det inntektsår flyktningene kommer til Norge.

Departementet mener det er mindre grunn til å videreføre ordningen i dag. Da ordningen ble innført i 1970 var den tilpasset en spesiell gruppe flyktninger som hadde særlige behov i forbindelse med at de skulle etablere seg i Norge. Ordningen er senere utvidet til å gjelde alle personer som har flyktningestatus i Norge.

“Vi antar at støtteapparatet for mottak av flyktninger og mulighetene for individuell oppfølgning av dem er betydelig bedret i de senere årene. Så langt departementet er kjent med, er det i dag ikke særlige forhold som tilsier at denne gruppen bør gis en særlig lempelig behandling via skattesystemet. Mye taler derfor for at den spesielle skatteordningen bør opphøre” heter det i følge høringsbrevet som er sendt ut.

Selv om den generelle ordningen med skattelempning ikke videreføres, vil flyktninger kunne få skattelempning etter en individuell vurdering.