Ny bok om utlendingsrett

0Shares

Boka tar for seg regler for klagebehandling av vedtak i utlendingssaker og reglene for iverksetting av vedtak. Boka behandler også reglene for norsk statsborgerskap. Saksgangen er konkret beskrevet for de ulike emner.

I tillegg omhandler “Utlendingsrett” en rekke aktuelle og praktiske problemstillinger på utlendingsfeltet i krysningspunktet forvaltningssak og straffesak. Boka er den første som gir en grundig fremstilling av straffebestemmelsene i utlendingsloven, forholdet mellom tvangsmidler etter utlendingsloven og straffeprosessloven, pengekrav og tvangsfullbyrdelse etter utlendingsloven, og domstolsprøving av vedtak etter utlendingsloven. I tillegg gjennomgås taushetsplikten på utlendingsfeltet både i forhold til forvaltningssak og straffesak.

Målgruppene er de som til daglig arbeider med utlendingssaker, som for eksempel advokater, domstolene, utlendingsmyndighetene, politi og påtalemyndighet. Også andre offentlige og private aktører som har behov for innsikt i utlendingers rettsstilling i Norge vil ha stor nytte av boka.

(Kilde: KRD)