Prostituerte fra 40 land i Oslo

0Shares

De prostituerte kommer fra 40 forskjellige land, og flest kommer fra Thailand. Den nest største gruppen var fra Sentral- og Øst-Europa.

Mange av dem har ikke hatt prostitusjon som mål for reisen. De har enten blitt rekruttert eller fått hjelp. Flertallet solgte sex for første gang mer enn ett år etter at de kom til Norge.

Halliker står bak

Utenlandske kvinner som jobber som prostituerte i Norge, kontrolleres av bakmenn, og har vansker med å komme seg ut av situasjonen, viser rapporten fra FAFO, som er laget på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Forskerne bak rapporten har funnet mange tegn på at prostitusjonen er organisert, men ikke på at kvinner holdes innesperret.

Hovedresultater fra undersøkelsen:

* Det var rundt 600 prostituerte i Oslo i oktober 2003. En tredjedel av disse var av norsk opprinnelse.

* Blant de utenlandske prostituerte var den største gruppen fra Asia, og den nest største gruppen var fra Sentral- og Øst-Europa.

* Flertallet av de utenlandske prostituerte hadde statsborgerskap eller varig opphold i Norge. Mange av dem har ikke hatt prostitusjon som mål for reisen, flertallet solgte sex for første gang mer enn ett år etter at de kom til Norge.

* De fleste prostituerte fra Sentral- og Øst-Europa var i Norge på midlertidig opphold. Av disse debuterte to av tre som prostituerte for mindre enn ett år siden. Fire av fem hadde aldri solgt sex i andre land enn Norge. To av tre hadde forsørgeransvar for yngre søsken eller egne barn, og halvparten forsørget en av sine foreldre. Prostituerte fra Sentral og Øst-Europa var den yngste gruppen – mens gjennomsnittsalderen for de prostituerte i Oslo er litt over 30 år, var halvparten av de prostituerte fra Sentral og Øst-Europa under 23 år.

* Våre intervjuer med ofre for menneskehandel i Litauen, Ukraina og Albania viser at kvinner kan bli alvorlig utnyttet i prostitusjon, uten at de nødvendigvis er fysisk innestengt. Det finnes mange andre former for tvang og manipulasjon som bakmenn og halliker bruker for å kontrollere kvinner og utnytte deres prostitusjon.

* Det er vanskelig å avdekke tilfeller av menneskehandel og utnyttelse i prostitusjon uten at kvinnene selv er villige til å fortelle om situasjonen de er i. Manglende tillit til politi og offentlige institusjoner gjør at mange vegrer seg for å gi slik informasjon.

* Ofre for menneskehandel forblir ofte i en situasjon med alvorlig utnyttelse fordi de mangler informasjon om landet de oppholder seg i, hvilke rettigheter de har, og hvor de kan få assistanse.

* En av rapportens hovedkonklusjoner er at det er svært vanskelig å trekke klare grenser mellom prostitusjon og menneskehandel der det er bakmenn og halliker involvert. Kvinner som av ulike grunner har valgt å gå inn i prostitusjon kan like fullt bli utnyttet og således bli ofre for menneskehandel.