Norge vil bidra til sosial og økonomisk utvikling i de ti nye EU-landene

0Shares

Samtidig med EU-utvidelsen 1. mai 2004 blir de ti nye medlemslandene også parter i EØS-avtalen som gjør EØS/EFTA-landene (Norge, Island og Liechtenstein) til en del av EUs indre marked.

I utvidelsesforhandlingene mellom EØS-landene og EU ble det blant annet oppnådd enighet om en særskilt norsk finansieringsordning, som har som formål å styrke de nye medlemslandenes evne til fullt ut å delta i det indre marked og for å minke de sosiale og økonomiske forskjeller etter utvidelsen. Blant satsingsområdene vil være prosjekter rettet mot de ti nye medlemslandenes tilpasning til Schengen-samarbeidet, justisområdet, miljøtiltak, regionalpolitikk og grenseregionalt samarbeid, samt faglig bistand til gjennomføring av EUs felles regelverk.

EFTAs faste komité har vedtatt at det fra og med 1. mai i år opprettes et felles sekretariat i Brussel som vil motta og behandle alle søknadene og fremme forslag om vedtak overfor norske myndigheter når det gjelder den norske ordningen og en felles komité for den multilaterale.

Mottakerlandene vil selv være ansvarlig for å utvikle, foreslå og gjennomføre prosjektene. Det vil bli holdt en løpende dialog med mottakerlandene vedrørende bruken av midlene under de to finansieringsordningene. Det vil bli stilt krav om egenandeler (15-40 prosent) i alle prosjekter. Prosjektstøtte vil tildeles i samsvar med EØS-regelverket for offentlige innkjøp, statsstøtte og konkurranse.