Barneombudet inviterer Dåvøy til samtale om mindreårige asylsøkere

0Shares

Barneombudet har tidligere pekt på at enslige mindreårige asylsøkere har krav på samme rettigheter som alle andre barn i Norge. Nå ønsker barneombud Reidar Hjermann å få avklart departementets vurderinger av disse barnas rettigheter etter Lov om Barnevern.

Etter at FNs Barnekonvensjon ble del av norsk lov og barnevernet ble lagt om, har det vært en økning i antall henvendelser til Barneombudet omkring disse barnas manglende rettigheter.


Barne- og familiedepartementet har tidligere uttalt at denne gruppen barn omfattes av Lov om Barnevern. “Likevel opplever vi stadig uklarheter og misforståelser både hva gjelder lovtolkning og praksis,” skriver Reidar Hjermann i sitt brev til statsråd Dåvøy.

I et høringssvar til Kommunal og regionaldepartementet tidligere i år uttalte Barneombudet at enslig mindreårige asylsøkere har krav det samme fokus, rettsvern, tiltak og hjelpeapparat som norske barn og unge. Noe annet vil stride både mot FNs barnekonvensjon og barnevernsloven, mener Barneombudet.