Kvalifiseringsprogram – en ny sjanse for innvandrere

0Shares

– Det er kjent at helt nyankomne innvandrere har problemer på arbeidsmarkedet. Derfor har vi innført introduksjonsprogram. Men jeg ser at også innvandrere med lang botid i Norge kan slite med økonomien og må gå på sosialhjelp fordi de ikke får arbeid. Dette vil vi gjøre noe med. Vi vil gi den enkelte en ny sjanse til å komme seg inn i arbeidslivet og bli selvforsørget, sier Erna Solberg.

Som en del av tiltaksplan mot fattigdom har vi foreslått å sette av 10 millioner kroner til forsøk med bruk av kvalifiseringsprogram for innvandrere. Dette gjelder innvandrere som etter flere år i Norge ikke har fast tilknytning til arbeidsmarkedet og er avhengige av sosialhjelp. Kvalifiseringsprogrammene skal bruke samme modell som introduksjonsordning for nyankomne.

Prosjektene skal prøve ut og videreutvikle introduksjonsordningens metoder og prinsipper for en ny målgruppe, som kan ha andre behov og problemstillinger enn nyankomne innvandrere. Målet er å kvalifisere og formidle den enkelte til ordinært arbeid. Norskundervisning kan inngå i programmet når det er nødvendig, men behov for norskopplæring skal ikke være et kriterium for deltakelse. Tiltakene skal omfatte alle innvandrere som har lang botid og mottar sosialhjelp, uavhengig av oppholdsgrunnlag.

– Vi vil prioritere prosjekter som har fokus på kvinner, og prosjekter som inngår forpliktende samarbeid med Aetat og trygdeetat, privat næringsliv, offentlig virksomhet eller innvandrermiljøer i kvalifiserings- og formidlingsarbeidet, sier Erna Solberg.