Lettere å utvise kriminelle utlendinger

0Shares

Lovendringen innebærer for det første at en utlending med arbeids- eller oppholdstillatelse i Norge, i tillegg til å kunne utvises for straffbare forhold med en strafferamme på ett år eller mer, kan utvises for visse straffbare forhold med en strafferamme på seks måneder eller mer. Utlendingen må være dømt for en av de straffbare handlingene for at utvisning kan komme på tale. Disse straffbare forholdene er legemsfornærmelse, uaktsom legemsbeskadigelse, brudd på oppholdsforbud og besøksforbud, bæring av farlig redskap på offentlig sted, deltakelse i slagsmål som medfører død eller betydelig skade og bruk av farlig redskap under slagsmål.

For det andre innebærer lovendringen at den nedre strafferammen for utvisning av utlending som har eller som fyller vilkårene for å få bosettingstillatelse, senkes til fengselsstraff i to år eller mer. Dette innebærer at utvisning kan skje ved gjentatte brudd på oppholds- og besøksforbud, skremmende eller plagsom opptreden, grov krenkelse av forsørgelsesplikt mv. og manglende støtte til svanger kvinne som setter henne i nødstilstand. Utvisning kan også skje for forbrytelser som væpnet innbrudd, falsk forklaring, dokumentfalsk, grovt uaktsomt bedrageri, uaktsomt heleri og ved organisert kriminalitet på bakgrunn av straffskjerpelsesregler.

Frem til nå har reglene vært slik at utlending med arbeids- eller oppholdstillatelse kan utvises for straffbare handlinger med en strafferamme på ett år eller mer. Utlending som har eller som fyller vilkårene for bosettingstillatelse kan utvises for straffbare handlinger med en strafferamme på tre år eller mer. Regjeringen har sett behov for at den nedre strafferammen for utvisning av utlending senkes. Forslaget har sin bakgrunn i familievoldsrapporten av mai 2002.

– Lovendringen vil i større grad beskytte dem som er utsatt for vold og trakassering av utlendinger i Norge, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. – Det er et særlig behov for en slik sanksjon i familievoldssaker. Men hensikten med endringen er også å beskytte mot umotivert vold og blind vold. Videre er det et formål å beskytte mot annen alvorlig kriminalitet. Jeg vil understreke at lovendringen ikke innebærer noen endringer i skrankene for utvisning, eller i vurderingen av om utvisning vil være et uforholdsmessig inngrep, sier Solberg.