Vil utvise kriminelle utlendinger

0Shares

Den 15. oktober 2004 trådte endringen i utvisningsreglene i kraft.

En utlending med arbeids- eller oppholdstillatelse i Norge, i tillegg til å kunne utvises for straffbare forhold med en strafferamme på ett år eller mer, kan utvises for visse straffbare forhold med en strafferamme på seks måneder eller mer.

Utlendingen må være dømt for en av de straffbare handlingene for at utvisning kan komme på tale. Disse straffbare forholdene er legemsfornærmelse, uaktsom legemsbeskadigelse, brudd på oppholdsforbud og besøksforbud, bæring av farlig redskap på offentlig sted, deltakelse i slagsmål som medfører død eller betydelig skade og bruk av farlig redskap under slagsmål.

For det andre innebærer lovendringen at den nedre strafferammen for utvisning av utlending som har eller som fyller vilkårene for å få bosettingstillatelse, senkes til fengselsstraff i to år eller mer.

– Lovendringen vil i større grad beskytte dem som er utsatt for vold og trakassering av utlendinger i Norge, sier kommunal- og regionalminister Erna Solberg. – Det er et særlig behov for en slik sanksjon i familievoldssaker. Men hensikten med endringen er også å beskytte mot umotivert vold og blind vold. Videre er det et formål å beskytte mot annen alvorlig kriminalitet. Jeg vil understreke at lovendringen ikke innebærer noen endringer i skrankene for utvisning, eller i vurderingen av om utvisning vil være et uforholdsmessig inngrep, sier Kommunalminister Erna Solberg.