Færre får delta i introduksjonsordningen

0Shares

Bakgrunnen er gjeninnføring av underholdskrav for denne gruppen. De vil imidlertid fortsatt få tilbud om gratis norskopplæring.

Det er Kommunal- og regionaldepartementet som fremmer forslag om endringer i introduksjonsloven. Forslaget betyr en innstramming av personkretsen som har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram.

Dette gjøres ved at familiegjenforente til personer som har fått oppholds- eller arbeidstillatelse etter søknad om asyl, såkalt opphold på humanitært grunnlag, tas ut av personkretsen for de som har rett og plikt til introduksjonsprogram. Denne gruppen vil imidlertid få tilbud om gratis norskopplæring.

Samtidig utvides personkretsen som kan innvilges introduksjonsprogram, dersom kommunen finner grunn til det. Forslaget omfatter bare personer som det søkes familiegjenforening for etter at hovedpersonen har fått oppholds- eller arbeidstillatelse på humanitært grunnlag. De tilfellene hvor hele familien ankommer landet samtidig, og familiegjenforening innvilges samtidig med hovedpersonens oppholds- og arbeidstillatelse, vil fortsatt være omfattet av rett og plikt til å delta i introduksjonsprogram.

Bakgrunnen for lovforslaget er gjeninnføringen av underholdskravet for nærmeste familie (ektefelle, samboer eller barn) ved familiegjenforening med hovedperson som har fått opphold på humanitært grunnlag etter søknad om asyl. Med gjeninnføring av underholdskravet signaliserer staten at personer i denne personkretsen som får familiegjenforening, selv har ansvaret for å forsørge sine familiemedlemmer.

Kravet stilles ut fra et ønske om å stimulere herboende til raskest mulig å bli økonomisk selvhjulpen. Dersom herboende har arbeid før familiegjenforeningen, vil det også være lettere for ham/henne å hjelpe familien med tilpasningen til et liv i Norge.

Forslaget til endringer i introduksjonsloven kommer som en følge av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2005.