Foreslår representant for enslige mindreårige asylsøkere

0Shares

Når enslige mindreårige oppholder seg i mottak, er det Utlendingsdirektoratet (UDI) som har omsorgsansvaret. Vergemålsutvalget foreslår derfor at representanten ikke bør ha den daglige omsorgen for den mindreårige, men likevel ivareta store deler av de rettigheter og forpliktelser som følger av et foreldreansvar. Dette innebærer at representanten vil ha et generelt og overordnet ansvar for å sikre den mindreåriges interesser. Hvis ingen andre ivaretar den mindreåriges interesser på en forsvarlig måte, må representanten sørge for at dette blir gjort. Utvalget finner det heller ikke hensiktsmessig at representanten pålegges en ”støttekontaktfunksjon”. Dette må i tilfelle komme som et supplement.

Vergemålsutvalget foreslår videre at representantens oppgaver bør opphøre når oppholdstillatelse er gitt og den enslige mindreårige bosetter seg i en kommune. Fra dette tidspunkt skal vergemålslovens alminnelige regler følges. Utvalget slår fast at verger for enslige mindreårige må få nødvendig opplæring av overformynderiene.

Krav til representantene

Utvalget foreslår at det skal stilles krav om framleggelse av en begrenset vandelsattest på samme måte som det for eksempel kreves av andre personer som gjennom sitt yrke forholder seg til barn og unge.

Representantene og vergene skal oppnevnes på individuelt vis av overformynderiene, men utvalget ser at det kan være hensiktsmessig å etablere et fast samarbeid med frivillige organisasjoner om rekrutteringen, slik at et korps av ”profesjonelle” forhåndsgodkjente representanter kan etableres. Utvalget foreslår at representantene og vergene skal godtgjøres etter faste satser.

Utvalget slår fast at det er opp til kommunene å organisere arbeidet med de enslige mindreårige etter bosetting i kommunen. Etter utvalgets syn bør imidlertid ikke bosettingen finne sted før barnevernet har vurdert om den enslige mindreårig har særskilte behov for tiltak og oppfølging.