140 mill. til bistandsarbeid i 2005

Fire av prosjektene får dekket 100 % av utgiftene. Det gjelder tre kulturprosjekter; i Bolivia, Kina og Madagaskar, og et fistulaprosjekt i Etiopia (Fistula er underlivsskader jenter kan få etter fødsler i ung alder). I de resterende 140 prosjektene dekker misjonen selv 10 % av kostnadene.

Tre prosjektsøknader ble ikke godkjent; to i Kina og ett i Uganda. Dette er få avslag, mener BNs generalsekretær Oddvar Espegren, men det er BNs oppgave er å kvalitetssikre prosjektene. Flere søknader når aldri frem til Norad. Samtidig tror generalsekretær Oddvar Espegren at misjonen har gode prosjekter.

”Vi opplever at Norad har stor tillit til misjonens bistandsarbeid”, sier Espegren. Men, legger han til, dette er en tillit som forplikter.

På vegne av misjonsorganisasjonene forvalter BN en samarbeidsavtale med Norad. Nåværende avtale løper ut i 2005. Arbeidet med ny femårsavtale er godt i gang. “Samarbeidsavtalene med Norad er en styrke for norsk misjons bistandsarbeid”, sier Espegren. “Den gir oss god forutsigbarhet og legger rammene for et konstruktivt utviklingssamarbeid”.