Strengere barnetrygdregler

Samtidig mener departementet at skolene bør få meldeplikt om fravær som kan skyldes utenlandsopphold.


Forslagene til endringer i barnetrygdreglene er nå sendt ut på høring. Hensikten med endringene er å forhindre feilutbetalinger av trygd. Samtidig er dette en oppfølging av Regjeringens innsats mot tvangsekteskap, i følge departemetnet.

Etter dagens regler bortfaller retten til barnetrygd dersom barnet skal oppholde seg i utlandet i mer enn ett år sammenhengende, eller mer enn seks måneder årlig i to eller flere år etter hverandre.


Departementet ber nå om synspunkter på innstramming av retten til barnetrygd ved utenlandsopphold. I høringsnotatet drøftes om denne retten skal opphøre når barnets utenlandsopphold varer i mer enn seks måneder sammenhengende, eller om grensen skal settes ved tre måneder.

Skolene har ingen løpende meldeplikt til trygdeetaten om fravær av elever som kan skyldes utenlandsopphold. Foreldrene har plikt til å melde fra om utenlandsopphold til trygdekontoret, men dette blir i en del tilfeller ikke overholdt.


Dersom skolene pålegges en løpende meldeplikt, kan trygdeetaten undersøke nærmere om retten til barnetrygd fortsatt er til stede, for å hindre urettmessig utbetaling og senere krav om tilbakebetaling, mener departementet.