Tilskuddsordningen til organisasjoner på innvandringsfeltet

0Shares

Rapport fra evalueringen av tilskuddsordningen til de landsdekkende organisasjonene på innvandrerfeltet som får støtte over statsbudsjettet foreligger i dag.

Rogalandsforskning har fått midler til å evaluere tilskuddsordningen til landsdekkende organisasjoner på innvandrerfeltet. Den endelige rapporten konkluderer med at organisasjonene samlet sett har et positivt bidrag i forhold til de overordnede målsettinger i tilskuddsordningen om å fremme minoriteters interesser og deltakelse i det norske samfunn. Organisasjonene har en bred kontaktflate, med brukere av bistand og tjenester, og med aktive medlemmer. Evalueringen påpeker imidlertid at organisasjonene i liten grad, med et par unntak, kan betraktes som representative organer for minoritetsinteresser. På den annen side har disse organisasjonene både bredde- og dybdekompetanse når det gjelder asylsøkere, flyktninger og personer med innvandrerbakgrunn og de utfordringer disse gruppene står overfor, og organisasjonene utfyller hverandre mht formål, målgrupper og kompetanse.

– Det er positivt å få bekreftet at organisasjonene samlet sett fyller formålet med tilskuddsordningen, uttaler kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Formålet med evalueringen var å vurdere om og i hvilken grad organisasjonene samlet og hver for seg bidrar til å fremme tilskuddsordningens formål. I tillegg skulle evalueringen se på i hvilken grad organisasjonene faktisk har kontakt med de grupper de er talerør for, og i hvilken grad organisasjonene formidler sin kompetanse til aktuelle samfunnsaktører.

Rogalandsforskning påpeker at ordningen slik den fungerer i dag er svært bred. De mener at ordningen kunne vært organisert med et sterkere fokus og med smalere målsettinger. En revisjon av ordningen må ta hensyn til utfordringer fremover.

Videre arbeid

– På bakgrunn av rapporten vil vi se å på eventuelle endringer i tilskuddsordningens oppbygging og målformuleringer, opplyser kommunalministeren. Statssekretær Cathrin Bretzeg vil invitere de aktuelle organisasjonene til et møte for å høre deres syn på evalueringen.