Utfordringer i somaliske miljøer

0Shares

Initiativet kom fra Kommunal- og regionalminister Erna Solberg, som ikke la skjul på at bakgrunnen for møtet var den negative oppmerksomheten somaliere har fått i media som følge av tragiske drapssaker.

De siste årene har somaliere utgjort den nest største gruppen flyktninger og asylsøkere som får opphold i Norge, etter irakere. Halvparten av somalierne i Norge er barn og ungdom, og det er mange enslige forsørgere. Dette innebærer særlige utfordringer.

Det var en engasjert forsamling som møtte politikerne. Blant deltakerne var det blant annet leger, sykepleiere og lærere med somalisk bakgrunn. En av deltakerne beskrev situasjonen på følgende måte: ”Somaliere som kommer til Norge drømmer om å få jobb, klare seg selv og sende penger hjem. For mange blir denne drømmen knust. Vi burde vært forberedt på at det tar tid å lære norsk og at det kan være vanskelig å få jobb.”

Det er høy arbeidsledighet blant somaliere i Norge, særlig blant dem som har vært her under fem år. I tillegg sliter mange med å skaffe seg bolig. Det er også mange som blir skilt, og særlig menn opplever ensomhet og isolasjon.

Ifølge deltakerne i møtet er det personer som både faller utenfor det somaliske miljøet og det norske samfunnet som innebærer størst risiko med tanke på psykiske problemer og fare for kriminelle handlinger. Det er også mye som tyder på at misbruk av khat forsterker psykiske problemer. Politikerne fikk et entydig signal om at forebygging av khat-misbruk må prioriteres høyere.

De norsk-somaliske møtedeltakerne kom med flere forslag til tiltak, både i forhold til det offentlige og i forhold til hva somaliske miljøer og organisasjoner kan bidra med. Det ble understreket at det er viktig å benytte seg av norsk-somaliere som kan fungere som brobyggere og ressurspersoner i for eksempel helsesektoren og skolesektoren. Dette kan bidra til bedre kommunikasjon og færre misforståelser.

Kommunal- og regionalminister Erna Solberg mener det er en hovedutfordring å korte ned tiden det tar for nyankomne innvandrere å forstå det norske samfunnet. Hun mente møtet hadde gitt nyttige innspill som politikerne vil ta med seg i sitt videre arbeid.