I-Bedrift for innvandrere

0Shares

NHO og Ungt Entreprenørskap har i samarbeid med 6 kommuner igangsatt et prosjekt med arbeidstittelen I-bedrift.

I-bedrift skal skje innenfor rammene av introduksjonsprogrammet og bygge på Ungt Entreprenørskaps konsepter (Elevbedrift. Ungdomsbedrift. Studentbedrift. Plankton.) og NHO?s konsept Partnerskapsavtale.

Gjennom etablering, drift og avvikling av egne I-bedrifter samt gjennom Partnerskapsavtaler knyttet til I-bedriftene, skal deltakerne i introduksjonsprogrammet skaffe seg kunnskap om og erfaring i å etablere egne bedrifter i Norge. Samtidig skaffer de seg kunnskap om, kontakt med og innsikt i lokalt næringsliv og offentlig forvaltning. Gjennom denne aktiviteten får de øvingsarenaer for norsk språk og kunnskaper om/erfaringer i det norske samfunnet generelt.

Opplæringen skjer i bedrift, både ved at deltakerne danner egne I-bedrifter innenfor Ungt Entreprenørskap og at det inngås avtaler med ordinære private bedrifter og offentlige institusjoner, som skal tilføre informasjon og kompetanse, men også være en arena for læring og arbeid.

Hensikten med prosjektet ?I-bedrift? er å utvikle nettverk, materiell, metoder og støtteapparat for et systematisk og varig samarbeid mellom lokalt arbeids- og næringsliv og utdanningsinstitusjoner som har ansvar for Introduksjonsprogrammet, for på den måten å forberede innvandrere til Norge på å møte et framtidig arbeidsmarked og samtidig sikre at målgruppen har kunnskaper om og erfaringer i muligheter for å skape sin egen arbeidsplass i eget lokalmiljø.

I-bedriftens mål er å:
* gi innvandrere til Norge forståelse for betydningen av verdiskaping og nyskaping i næringslivet

*gi innsikt i nærings- og arbeidslivets vilkår

* knytte næringslivet og introduksjonsprogrammet nærmere sammen og stimulere til flere praksisplasser i næringslivet

*gi forståelse for god forretningsskikk i samsvar med grunnleggende etiske prinsipper, og lyst til selv å etablere egen bedrift.

I-bedrift betyr å gi en gruppe personer en oppgave: Etablere, drive og avvikle sin egen bedrift i Norge. Læreren/lærerne setter i gang prosessen. Prosessen tar utgangspunkt i den enkelte person. Dermed flyttes fokus til den enkelte innvandrer, som for å løse oppgaven må spørre seg selv: Hva kan jeg, hva ønsker jeg, hva vil jeg? Videre må en gruppe komme fram til felles mål innefor den ramme som er gitt. Det har vist seg at det ligger stor drivkraft i nettopp dette at det er gruppens egne mål som bestemmer løpet.

I-bedrift er et samspill mellom personer innad i bedriften og samspill mellom bedriften og ?verden utenfor?. Det er umulig å gjennomføre I-bedrift uten å ha kontakt med personer og instanser utenfor skolen. I-bedriften vil ha behov for tilførsel av kompetanse, og den må nødvendigvis ha kontakt med leverandører, kunder og bank. Her kommer konseptet Partnerskapsavtale inn. Partnerskapsavtaler er en likeså naturlig del av opplæringsopplegget som deltakernes egne bedriftsetableringer.

Når I-bedrift legges til grunn for undervisning, fører dette til forskyvninger av fokus, roller, ansvar og læringsarenaer i forhold til det man vanligvis oppfatter som tradisjonell undervisning, dvs. at målet er bestemt av lærer/fagplan, at læreren kjenner veien til målet og at læreren har den kompetanse som trengs for å hjelpe elevene til å nå målet.

Mer informasjon: I-bedrift