Rettssosiologisk seminar: Utvisning av personer med utenlandsk bakgrunn

Utvisningsinstituttet er bygget opp rundt tanker om å hindre at Norge
blir fristed for kriminelle utlendinger ved å virke preventivt.
Utvisning for straffbare handlinger kommer i tillegg til ordinære
straffereaksjoner. Blant dem som utvises finner vi også personer med
sterk tilknytning til riket. Noen av dem er foreldre og utvisningen kan
føre til kontakten mellom barn og foreldre brytes, enten helt eller
delvis. Etter det norske regelverket kan dette skje og norsk høyesterett
har i de senere år avgjort flere saker som omhandler utvisning av
foreldre. Dette reiser flere spørsmål som vil bli belyst til debatt:
 

  • Virker den rettslige reguleringen slik den skal?
  • Hva skjer med den rettslige skjønnsutøvelsen i saker hvor allmenhetens sikkerhet er truet?
  • Hva er det politiske og moralske grunnlaget for å utvise foreldre?
  • Hvordan ivaretas barnas behov i prosessen?
  • Er det belegg for å si at disse reglene virker preventivt?
  • Er det rettferdig at barnas omsorgsbehov ofres for å statuere eksempel?