Når målet er mangfold

0Shares

-En konferanse om etnisk diskriminering og strategier for et styrket vern i regi av Senter Mot Etnisk Diskriminering (SMED).

Konferansen er gratis, og arrangeres den 21. og 22. oktober 2002.

Hvorfor denne konferansen?

Målsettingen med konferansen er å øke forståelsen for hva etnisk diskriminering er, og belyse ulike strategier for å styrke vernet mot diskriminering.

Vi vil særlig knytte diskusjonen opp til utredningen: Rettslig vern mot etnisk diskriminering (NOU 2002:12), og drøfte hvordan, og hvorvidt, forslagene i denne utredningen kan bidra til å styrke vernet.

DAG 1: Hva er etnisk diskriminering?

Den første dagen av konferansen vil være viet til en drøfting av hvordan vi kan forstå etnisk diskriminering som fenomen, sett ut i fra et bredere antropologisk, sosiologisk, psykologisk, juridisk og erfaringsmessig sammenheng. Dette for å skape et utgangspunkt for videre diskusjon og arbeid i Norge.

DAG 2: Hvordan styrke vernet mot etnisk diskriminering?

Den andre dagen vil fokusere på ulike strategier for å oppnå etnisk likestilling og styrke vernet mot etnisk diskriminering. Vi tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger som har direkte relevans for situasjonen i Norge i dag. Samtidig vil vi sette den norske debatten i et større, internasjonalt perspektiv.