Omstrukturering i Antirasistisk Senter

”Det siste året har vært en turbulent tid for Antirasistisk Senter”, skriver Utrop (nr2/o8)under overskriften Maktkamp i Anitrasistisk Senter.
Kari Helene Partapuoli, leder Antirasistisk Senter
Latest posts by Kari Helene Partapuoli, leder Antirasistisk Senter (see all)

Vi vil gi Utrop helt rett i at det siste året har vært preget av store endringer i form av omstrukturering og profesjonalisering av senteret. Men det har ikke vært og er ikke en intern maktkamp i form av uenighet i senterets styre eller ledelse. Turbulensen skyldes en nødvendig omstrukturering samt at senteret, i likhet med flere andre organisasjoner, mistet betydelige spilleautomatinntekter i 2007. Som en del av omstruktureringen har vi formalisert driften og senteret består nå av et kjernesekretariat og 4 sidestilte avdelinger: Agenda X, Wild X, Jobb X og en rådgivningsavdeling.

Agenda X har aldri eksistert ”[…] på siden av Antirasistisk Senter”, som Utrop feilaktig skriver. Agenda X er, var og blir Antirasistisk Senters ungdomsavdeling med egen avdelingsleder, flere ansatte, ungdomsledere og flere 100 aktive ungdommer. Ungdomsarbeid og Agenda X er en av senterets hovedsatsninger. Under ansvarlig ledelse fra senterets side organiserer vi prosjekter og aktiviteter som springer ut av ungdommenes egne ideer. Det sitter også en ungdomsrepresentant i Antirasistisk Senters styre.
I 2008 går Agenda X sitt mest aktive år noensinne i møte og jobber blant annet med en revy skrevet av ungdom, tilbyr regelmessig skriveverksteder, lager konsert, tilbyr aktiviteter i skoleferier og helger, organiserer jente- og guttegrupper som møtes fast, holder studiokurs og har aktiviteter for vanskeligstilt ungdom.

Antirasistisk Senter støtter et mangfoldig og bredt utvalg av ungdomstiltak rettet mot ungdom med minoritetsbakgrunn. Norge trenger mange aktører og et variert tilbud på området. Vi er derfor glade for at Ungdomsfabrikken er etablert og stolte over å ha dyktiggjort et titalls ungdom til selv å starte sin egen organisasjon. Vi deler derimot ikke disse ungdommenes oppfatning av at de kunne ta med seg organisasjonsnavn, prosjekter og finansiering, benytte sentrets arkiver eller beholde Agenda X’ domenenavn. Dette var en åpenbar misforståelse som deres støttespillere og rådgivere burde ha forstått.
Det store flertallet av ungdommer i Agenda X, som fortsatt er aktive i senteret, hadde heller ikke forståelse for dette. Senterets to andre avdelinger med betydelig ungdomssatsning, Jobb X og Wild X, var også helt uberørt av at noen ungdommer valgte å forlate Antirasistisk Senter. Vi ønsker ikke å legge oss opp i Ungdomsfabrikkens prioriteringer og Antirasistisk Senter vil fokusere på det arbeidet som utføres og ønsker ikke at Ungdomsfabrikken eller vi skal bruke tid og krefter på å angripe hverandre.

Utrops artikkel gir videre inntrykk av at Antirasistisk Senter valgte å nedlegge Tellus Radio med lett hjerte. Dette er feil. Senterets tidligere ledelse og styre har siden 2006, da det ble klart at man i 2007 ville miste spilleautomatinntekter, arbeidet for å redde Tellus Radio. Det ble dessverre klart at radioen måtte legge ned fordi man ikke lykkes med å øke inntektene, og som en følge av det måtte stillingen som redaktør også opphøre.
Vi manglet rett og slett en halv million til å drifte radioen. I 2007 ble redaktørens stilling forlenget frem til mai, med mandat til å omforme radioen til en økonomisk bærekraftig aktivitet, søke midler og drive lobbyvirksomhet for økte bevilgninger, og å arbeide mot en styrt nedleggelse dersom dette ikke lykkes. I mars samme år skrev vi et brev til kulturministeren, og vi ba departementet redde Tellus Radio, en viktig flerkulturell institusjon, fra nedleggelse. Dette ble fulgt opp med telefonsamtaler med den politiske ledelsen. Den 1. mai ble redaktørstillingen nedlagt. Det var ikke kommet noen signaler om hjelp fra Kulturdepartementet.

Etter hvert sendte kulturministeren brevet videre til arbeids- og inkluderingsministeren i juni, med forslag om at radioen skulle finansieres fra dette departementet, som et integreringstiltak. Noe svar fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet fikk vi aldri. Tellus Radio ble derfor til slutt nedlagt den 31. desember 2007. Antirasistisk Senter ønsker i 2008 å utrede en bred multimediasatsning hvor webradio blir et av tilbudene. Det er vårt håp at Tellus Radio vil gjenoppstå, om enn i et nytt format.

I 2007 hadde Antirasistisk Senter over 300 mediaoppslag, vi ga ut publikasjoner, organiserte ungdomsaktiviteter, drev et landsdekkende informasjons- og rådgivningsarbeid, og var aktive deltakere i utvalg og referansegrupper. Blant annet er vi med i referansegruppen Ullevål sykehus nedsatte for å hindre gjentakelse av det som skjedde da Ali Farah ble etterlatt livstruende skadet i Sofienbergparken. I 2008 fortsetter vi dette arbeidet og styrker senteret som premissleverandør i den norske debatten om rasisme, diskriminering og integrering. Her er arbeidet i full gang.

I januar i år lanserte vi en rapport om minoritetsungdoms forhold til arbeidsmarkedet og 28. mars inviterer vi til åpent seminar om rasisme i dagens Norge. Senteret har ansatt ny leder fra januar 2008 og det er nye ansettelser på trappene i Agenda X. Vår ambisjon for mangfoldsåret og kommende år er å synliggjøre og problematisere rasisme i Norge. 2008 tegner til å bli senterets mest aktive år noensinne.