- Har jobbet med alle sakene kritikerne nevner

Kim svarer på påstandene

Det blir stadig flere eldre med minoritetsbakgrunn. Foto fra flerkulturelt eldresenter på Grünerløkka. Arkivfoto: 24.10.08.
– Vi kjenner oss ikke helt igjen i beskrivelsen av KIMs arbeid. Derfor denne uttalelsen, skriver Arbeidsutvalget i Kim i en e-post til Utrop.

E-posten viser til saken om Kim (Kontaktutvalget mellom Innvandrerbefolkningen og Myndighetene) i denne utgaven av Utrop, som er skrevet på bakgrunn av kontakt med utvalgsmedlem Hassan Ali Omar og varamedlem Mauricio Riquelme.

Kim skriver videre i e-posten som Utrop her gjengir noe forkortet:

La det først være sagt at vi gjerne imøteser et kritisk blikk på det KIM gjør, men vi ønsker samtidig et saklig blikk.

Dagsorden i KIM settes av utvalget gjennom demokratiske prosesser.

Kim fortsetter: Omar og Riquelme hevder de opplever at KIM ikke tar opp viktige spørsmål som vedrører innvandrere i Norge. De nevner spesifikt: 1) Eldre innvandrere og pensjon; 2) Arbeidsledighet blant innvandrere; 3) “Drop outs” i skolen.

Alle de tre nevnte temaer har faktisk vært berørt på ulikt vis i KIM i løpet av 2010:

1) Eldre innvandrere og pensjon

På tredje utvalgsmøte i fjor behandlet KIM en sak om tilpassing av supplerende stønad til pensjonsreformen. Ingen av de to representanter Utrop har vært i kontakt med bidro med innspill, muntlig eller skriftlig, i denne saken. Kim fikk for øvrig medieomtale i Klassekampen om denne saken. Med andre ord har ikke KIM i 2010 vare behandlet en sak om innvandrere og pensjon, men vi har også synliggjort vårt engasjement om saken utad.

2) Arbeidsledighet blant innvandrere
Innvandrere og arbeidsmarkedet er et stort tema, og det er i denne sammenhengen viktig å huske at innvandrere er en sammensatt gruppe. Derfor har vi på ulike måter tatt opp spørsmålet om innvandrere og arbeidsmarkedet. Det vil vi fortsette med i neste utvalgsperiode.

På vårt første utvalgsmøte 2011 står blant annet temaene minoritetskvinner og deltakelse i arbeidslivet på dagsorden.

På fjerde og siste utvalgsmøtet i 2010 tok KIM opp bruk av religiøse hodeplagg i politiet. Denne saken ble som kjent behandlet i Likestillings- og diskrimineringsnemnda i 2010, der KIM for øvrig var tilstede under behandlingen. Bakgrunnen for denne saken vare tilgang til arbeid for innvandrerkvinner.

KIM har en dialog med ulike offentlige institusjoner, og et tema som ofte går igjen i denne dialogen er rekruttering. Eksempelvis kan nevnes samarbeidet med Brann- og redningsetaten i Oslo. Dette samarbeidet har resultert i at KIM har blitt kontakt av Direktoratet for Beredskap og Sikkerhet for å ta opp temaet rekruttering av innvandrere til etaten på landsbasis. Her vil KIM-medlemmene i de ulike fylkene kunne spille en viktig rolle fremover. 
 
KIM har bidratt med flere skriftlige innspill i spørsmål om innvandrere og arbeid. Vi nevner høringen om “Medvirkning og medbestemmelse i arbeidslivet” og “Utvidet bruk av politiattester i barnevernet”. Sistnevnte høringssvar fikk førstesideoppslag i Aftenposten der hovedfokuset var hvordan hindringer skapes for innvandreres deltakelse i arbeidslivet. Saken havnet i flere lokalaviser og fagblad.
 
En ressursgruppe i KIM er knyttet til spørsmål arbeid og kvalifikasjoner. De har utarbeidet en strategiplan om nettopp disse temaene. Her er nestleder i KIM representert.

3) Dropouts i skolen
Noen av KIM representantene i Oslo arrangerte 27.11.2010 et seminar knyttet til utdanningsspørsmål. Her hadde ett innlegg overskriften: “Hvordan kan frafall og fravær forebygges?” Hassan Ali Omar er representant for Oslo, og var til stede på dette seminaret. Vi antar at KIM Oslo har vært i kontakt med Utrop for å lage sak om arrangementets viktige tema.

Kunnskapsdepartementet arrangerer hvert år Holmenseminaret. I år var tema for seminaret “Dropouts i skolen – i Norge og EU”. KIM har ikke tidligere vært deltager på denne årlige samlingen der utdannings Norge møtes. I år  deltok vi derimot, og har derfor fått en plattform for å følge opp saken videre også med tanke på nettverk.

KIM er fra 2010 annerledes sammensatt enn i forrige periode. Tidligere har representanter fra de ulike politiske partier og forskjellige departementer vært representert i KIM. Nå er KIM et utvalg bestående av innvandrerrepresentanter fra alle landets fylker.

Omars og Riquelmes påstand om KIM sin leder som udemokratisk, lite samarbeidsvillig og arrogant faller på sin urimelighet, for dagsorden i KIM settes av utvalget gjennom demokratiske prosesser. Det er mange muligheter for alle representanter til å ta opp saker i KIM, men de er avhengig av å bli brukt.