Erstatning til tatere og samer?

0Shares

 

Regjeringen foreslår i en Stortingsmelding at det skal bli lettere å søke erstatning for skade som storsamfunnet har påført enkelte grupper. Blant annet skal krigsbarna, samer og kvener og romanifolket kunne søke erstatning for de overgrep som ble begått mot dem i fortiden.

Regjeringen foreslår 200 000 kroner som er øvre grense etter dagens billighetserstatningsordning.

– Samfunnet erkjenner at noe i Norges historie ble gjort som ingen kan føle seg stolt av. Det er viktig for regjeringen å oppnå forsoning med romanifolket, sa kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Justisminister Odd Einar Dørum påpekte også at forslaget om erstatning som regjeringen kommer med er en viktig håndslag. – En billighetserstatning kan aldri kompensere fullt ut for de lidelsene en søker har blitt påført, men erstatningen representerer en oppreisning og en beklagelse fra samfunnets side, sier Dørum.Det ble opprettet et romanifolkets fond på 75 millioner kroner etter forslag fra regjeringen. Fondets avkasting skal brukes til å fremme romanifolkets språk, kultur og identitet. – Skal man kunne bygge opp ny tillit mellom myndighetene og romanifolket, er det ikke tilstrekkelig å be om unnskyldninger.

Da må det også være mulig å få erstatninger for de overgrepene som er begått, sier kommunalminister Solberg.Regjeringen foreslår blant annet at erstatningskrav fra romanifolket ikke automatisk

kan avvises fordi handlingene var akseptert på den tid de ble begått. En skal heller ha majoritetsbefolkningen som sammenligningsgrunnlag. En annen Endringe i forhold til tidligere er også når kravet om dokumentasjon. I tilfeller der dokumentasjon ikke kan fremskaffes skal det kunne legges vekt på egenerklæringer.

Stortingsmeldingen skal behandles videre i Stortinget til høsten.